Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja stycznikowni 500V:

Etap I: Wykonanie projektu modernizacji pół zasilających stycznikowni 500V

Etap II: 3 pola zasilające stycznikowni 500V ST. 41.1 na Wydziale Pieca Szybowego

Etap III: 3 pola zasilające stycznikowni 500V ST.41.2 na Wydziale Pieca Szybowego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.02.2021 r.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2021 r.

 

Stan obecny ST.41.1 

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 wyposażone są w wyłączniki mocy APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,) OZK – 1500 A

Rok produkcji 1977

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 są zasilane kablami 4x YAKY 3×240 mm2

Pole sprzęgłowe nr 20 sekcja 2 wyposażone jest w odłącznik OZK-1500A, APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,

Rok produkcji 1977

Połączone mostem kablowym 2x YAKY 3×240 mm2

 

Stan obecny ST.41.2

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 wyposażone są w wyłączniki mocy APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,) OZK – 1500 A

Rok produkcji 1977

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 są zasilane kablami 4x YAKY 3×240 mm2

Pole sprzęgłowe nr 20 sekcja 2 wyposażone jest w odłącznik OZK-1500A, APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,

Rok produkcji 1977

Połączone mostem kablowym 2x YAKY 3×240 mm2

 

Zakres prac:

Etap I:

 1. Inwentaryzacja wyposażenia modernizowanych pól i połączeń elektrycznych.
 2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysu wykonawczego wraz z tabelą elementów rozliczeniowych.

 

Etap II:

 1. Demontaż aparatury łączeniowej oraz pozostałego wyposażenia modernizowanych pól.
 2. Czyszczenie i konserwacja torów silnoprądowych rozdzielni (szyny zbiorcze, izolatory – ewentualna wymiana, połączenia).
 3. Dostawa i montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej, sterującej, monitorującej wraz z  okablowaniem (siłowym, sterowniczym, sieciowym lokalnym i zdalnym).
 4. Wykonanie tablic synoptycznych, wykresów historycznych  i uruchomienie monitoringu lokalnego HMI i zdalnego pól na stacjach podglądowych SCADA (dyspozytornia PSP).
 5. Przeprowadzenie: pomiarów, prób odbiorowych i uruchomienie.
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i BHP.

 

Etap III:

 1. Demontaż aparatury łączeniowej oraz pozostałego wyposażenia modernizowanych pól.
 2. Czyszczenie i konserwacja torów silnoprądowych rozdzielni (szyny zbiorcze, izolatory – ewentualna wymiana, połączenia).
 3. Dostawa i montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej, sterującej, monitorującej wraz z  okablowaniem (siłowym, sterowniczym, sieciowym lokalnym i zdalnym).
 4. Wykonanie tablic synoptycznych, wykresów historycznych  i uruchomienie monitoringu lokalnego HMI i zdalnego pól na stacjach podglądowych SCADA (dyspozytornia PSP).
 5. Przeprowadzenie: pomiarów, prób odbiorowych i uruchomienie.
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i BHP.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację tylko wybranych etapów.

 

Opcja dodatkowa:

Wykonanie kompletnej dokumentacji rozdzielni z uwzględnieniem wyposażenia nie objętego modernizacją obwody siłowe i AKPiS wraz z częścią obiektową (istniejąca dokumentacja do wglądu).

 

Sygnalizacja lokalna i zdalna z pól 2, 1  i 20 na ST.41.2 powinna obejmować: stan wyłącznika, awaryjne wyłączenie, przeciążenie, doziemienie 500 V.

 

Sygnalizacja lokalna i zdalna z pól 2, 1  i 22 na ST.41.1 powinna obejmować: stan wyłącznika, awaryjne wyłączenie, przeciążenie, doziemienie 500 V.

Pola zasilające i sprzęgłowe należy wyposażyć w:

– wyłącznik kompaktowy VL-1250A do ochrony instalacji ETU 10, 3 biegunowy, proponowany typ: 3VL7712-1SB36-8TE1 wraz z kasetą wysuwną typ: 3VL9800-4WC30

–  miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej, proponowany typ: Sentron PAC3100, typ: 7KM3133-0BA00-3AA0

– cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu: miniMUZ-RG:2—, napięcie wejść dwustanowych   220V AC/DC, napięcie zasilania 90-230V AC/DC ,

–   przekładniki prądowe i napięciowe,

–   kontrolki sygnalizacyjne,

–   nowe szyny aluminiowe wraz z izolatorami,

–   w polu sprzęgłowym pozostaje dodatkowo odłącznik OZK-1250A.

Przy projektowaniu wyposażenia pól należy zachować standardy pozostałych pól rozdz. 500V w ST.41.2 i ST.41.1 (szyny siłowe aluminiowe).

Monitoring zdalny parametrów elektrycznych, stanów aparatury łączeniowej/zabezpieczającej i pomiarów wielkości elektrycznych w oparciu system, SCADA i PLC/HMI (iFix, Omron).

Należy wykorzystać sterownik PLC Firmy Omron serii CJ2M, wyposażony w moduł portów szeregowych RS-485 do komunikacji z miernikami parametrów sieci, oraz w port Ethernet do komunikacji z lokalnym panelem operatorskim i systemem SCADA. Proponowany panel operatorski: Omron serii NS, 10 cali, wyposażony w port Ethernet.

Wizualizacja powinna spełniać następujące funkcje:

 1. zdalny nadzór nad pracą: rozdzielni, aparatów, urządzeń,
 2. monitoring wszystkich stanów i parametrów rozdzielni (pomiary prądów, napięć, liczników energii, stanów wyłączników/zabezpieczeń, itd.),
 3. monitoring rozpływu i jakości energii,
 4. graficzna prezentacja stanu nadzorowanego obiektu w SCADA,
 5. przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,
 6. pełna archiwizacja danych i zdarzeń dla poszczególnych pól,
 7. raportowanie na podstawie danych bieżących i archiwalnych,
 8. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 9. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 10. optymalizacja pracy urządzeń elektrycznych.

 

UWAGA:

 1. Prace będą prowadzone w czynnej rozdzielni 500 V.
 2. Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia rozdzielni z ruchu na czas prowadzenia robót tzn. przez cały okres prac modernizacyjnych wszystkie odpływy pod napięciem, trzy przerwy po uzgodnieniu w godzinach nocnych po ok 2 h.
 3. Wykonawca zapewnia kierownika robót (nadzór nad pracownikami oraz kontakt z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego).
 4. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy paragraf 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
 1. Teren prowadzenia robót, o których mowa w §82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji prac na obiekcie: Postój remontowy Czerwiec 2021 r.

Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.

Czas realizacji: max. 7 dni kalendarzowych

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów:
  a) koszt opracowania projektu modernizacji pól zasilających,
  b) koszt dostaw materiałów,
  c) koszt prac montażowych,
  d) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

Uwaga: Każdy z etapów należy wycenić odrębnie.

 

 1. Koszt i czas wykonania projektu określonego jako „Opcja dodatkowa”.
 2. Harmonogram prac i dostaw:
  1. inwentaryzacja stanu istniejącego,
  2. opracowanie projektu technicznego,
  3. uzgodnienia projektowe,
  4. kompletacja dostaw,
  5. realizacja prac obiektowych (szczegółowo 7 dni / 3 zmiany na jedno pole),
  6. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań i aparatury technicznej (należy podać typy i parametry aparatury) oraz przedstawić szkice/schematy poglądowe.
 4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja pól zasilających stycznikowni 500V (ST 41.1, ST 41.2) na Wydziale Pieca Szybowego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 27 stycznia 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.