Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja Sprężarkowni Głównej wraz z optymalizacją sterowania i poprawą efektywności energetycznej produkcji sprężonego powietrza w HCM S.A. – projekt i realizacja

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.02.2023 r. godz. 14:00

 

Opis zadania:

I. Modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń sprężarkowni.

II. Modernizacja układu niskiego ciśnienia.

III. Modernizacja układu wysokiego ciśnienia.

 

 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja i zapoznanie się z:
  1.1. Istniejącą instalacją produkcji sprężonego powietrza.
  1.2. Istniejącym układem zasilania w energię elektryczną.
  1.3. Obiektem budowlanym.
  1.4. Audytem efektywności energetycznej przed i po modernizacji Głównej Stacji Sprężarek w HCM S.A. wraz z wnioskiem o pozyskanie Białych Certyfikatów za osiągniętą poprawę efektywności energetycznej wynikającą z tej modernizacji.
 2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wykonawczej dla wyżej wymienionego zadania w oparciu o założenia modernizacyjne wynikające z audytu wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do zrealizowania zadania.
  2.1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, uwzględniająca możliwość zabudowy nowych urządzeń.
  2.2. Projekt budowlany obejmujący przebudowę budynku Sprężarkowni Głównej niezbędny dla przedmiotowego zadania dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, kiedy będzie to wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy założyć konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
  2.3. Dokumentacja wykonawcza konstrukcyjno-budowlana.
  2.4. Dokumentacja wykonawcza technologiczno-mechaniczna.
  2.5. Dokumentacja wykonawcza instalacyjna w zakresie sprężonego powietrza, kondensatu i chłodzenia.
  2.6. Dokumentacja wykonawcza elektryczna w zakresie rozdzielni zasilającej wraz z połączeniami istniejącymi i projektowanymi.
  2.7. Dokumentacja wykonawcza AKPiS w zakresie systemu sterowania zdalnego i lokalnego dla modernizowanej części instalacji oraz dla pozostającej w rezerwie dla powietrza suchego.
  2.8. Dokumentacja wykonawcza w zakresie: technologii montażu, uruchomienia, przeprowadzenia ruchu próbnego instalacji i nowych urządzeń,
  2.9. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
  2.10. Opis technologii realizacji wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji.
  2.11. Ocena wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
 3. Realizacja wg. dokumentacji technicznej:
  3.1. Prace budowlano – konstrukcyjne.
  3.2. Prace instalacyjne i konstrukcyjne.
  3.3. Prace elektryczne (rozdzielnia, układ zasilania, pomiary odbiorcze i uruchomienie).
  3.4. Prace AKPiS (układy pomiarowe i sterowanie, panele HMI, stacja operatorska, próby, pomiary, uruchomienie, optymalizacja sterowania, parametryzacja, uruchomienie monitoringu zdalnego i lokalnego wraz elementami diagnostyki)
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami: BHP, eksploatacji dla instalacji i wydanych urządzeń, obsługi, (dokumentacja podstawowa powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej – 4 egzemplarze, elektronicznej w formacie PDF, edytowalnej DWG).
 5. Uruchomienie instalacji i oddanie do ruchu ciągłego.
 6. Analiza efektu energetycznego i ekonomicznego przeprowadzonej modernizacji – audyt.
 7. Wykonanie prezentacji z realizacji prac modernizacyjnych wraz z przedstawieniem efektów.

 

Zalecenia dotyczące sterowania i wizualizacji dla projektowanego układu:

 

Do sterowania i nadzoru procesu technologicznego służyć będzie system SCADA oparty o system Proficy iFix zainstalowany na komputerze w sterowni Sprężarkowni Głównej” połączony ze sterownikami obiektowymi poprzez magistralę komunikacyjną.

Zadaniem systemu sterowania i monitoringu powinno być:

 1. sterowanie automatyczne, bezprzerwowe pracą sprężarek i dmuchaw wraz z układami towarzyszącymi,
 2. zdalny nadzór nad pracą: rozdzielni, aparatów, urządzeń,
 3. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych archiwalnych o pracy instalacji sprężonego powietrza i elektrycznych między innymi: ciśnienia na poszczególnych odpływach, przepływy, temperatury, prądy, moc, liczniki energii elektrycznej, stany aparatów elektrycznych,
 4. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 5. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 6. optymalizacja pracy urządzeń elektrycznych,
 7. system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi (awaria pola, przekroczenie wartości parametrów),
 8. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 9. prezentacja w formie graficznej stanu nadzorowanego obiektu w SCADA,
 10. umożliwienie przeglądania trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,
 11. sterowanie nadrzędnego procesu technologicznego,
 12. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 13. obsługa systemu alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi,
 14. optymalizacja pracy urządzeń instalacji.

 

 

Sterowanie oparte o PLC i HMI firmy Omron:

 1. należy zastosować sterownik Omron serii CJ2,
 2. do obsługi wejść i wyjść analogowych powinny być wykorzystane – moduły CJ1W-AD081-V1 i CJ1W-DA08C,
 3. do obsługi wejść i wyjść cyfrowych powinny być wykorzystane moduły – odpowiednio, CJ1W-ID211 i CJ1W-OC211, w przypadku wyjść o ile nie jest przewidziane bardzo częste przełączanie (OC211 to moduł z wyjściami przekaźnikowymi), preferowane moduły z zaciskami śrubowymi,
 4. komunikacja redundowana z systemem wizualizacji wszystkich agregatów  zrealizowana za pomocą sieci Controller Link, EtherNet/IP, EtherCat. PLC powinien być wyposażony w moduł komunikacji CLK i ETN lub inne wymagane do osiągnięcia zakładanych funkcjonalności instalacji.

 

 

Zalecenia dotyczące układów elektrycznych dla projektowanego układu:

 

 1. W zakresie: dobór wyznaczenia nastaw i koordynacji zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci.

Wykonanie rozdzielni 500V i montaż – dwusekcyjna rozdzielnia wyposażona w układ SZR umożliwiający zdalny podgląd działania/monitoring (np. przy użyciu protokołu ModbusTCP, Profibus lub innym odpowiadającym) w polu sprzęgła do zasilania istniejących urządzeń i nowoprojektowanych (rozdzielna zastąpi istniejącą RGS zabudowaną na poziomie 0.0 m) – dobór aparatów elektrycznych nowoprojektowanych pól zasilających po określeniu docelowej mocy zainstalowanej urządzeń. Należy zastosować wyłączniki kompaktowe wysuwne dla podstawowych odpływów z tzw. widoczną przerwą. Miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej np. typu Siemens Sentron PAC3100 dla pól dopływowych i odpływów.

 1. Projekt tras kablowych powinien uwzględniać istniejącą infrastrukturę elektryczną, a nowoprojektowane trasy oparte o systemy mocujące firmy BAKS.
 2. Zasilanie 500VAC z stacji SO-22 (TR I 6/0,5 kV i TR II 6/0,5 kV).
 3. Zasilanie 400V AC z stacji SO-22 z rozdzielni 500VAC z zasilaniem gwarantowanym dla systemu sterowania AKPiS i bezpieczeństwa.
 4. Modernizacja sprężarek (2 szt.) w oparciu o falowniki Danfoss serii FC302 z pełną wymianą aparatów elektrycznych.
 5. Projekt powinien uwzględniać możliwość sterowania lokalnego urządzeniami oraz przewidzieć sygnalizację lokalną.

 

 

Zalecenia ogólne dla projektu elektrycznego i sterowania

Projekt powinien obejmować w swym zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji zadania związane z przyległą infrastruktura elektryczną oraz AKPiS projektowanej instalacji.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, wymaganej budowlanej, elektrycznej, AKPiS, PLC, HMI wraz z tablicami synoptycznymi oraz:

 1. algorytmy pracy urządzeń i technologii,
 2. diagramy działania wszystkich funkcji realizowanych przez układ sterowania wraz z zabezpieczeniami,
 3. zestawienie wszystkich punktów pomiarowych,
 4. zestawienie urządzeń AKPiS,
 5. dokumentację zabudowy AKPiS,
 6. zestawienie napędów i aparatów elektrycznych,
 7. specyfikacje techniczne urządzeń.

 

 Zalecenia projektowe dla branży technologicznej i mechanicznej:

 1. Wykonanie projektu zabudowy nowych sprężarek i towarzyszących instalacji w zakresie dotyczącym nowych (razem z punktami włączenia do obecnych) instalacji.
 2. Wykonanie, dostawę oraz zabudowę instalacji sprężonego powietrza, kondensatu i chłodzenia zgodnie z wykonanym projektem (całość potrzebnych konstrukcji, przewody czerpnie i wyrzutnie, armatura).
 3. Wykonanie przebudowy fragmentu konstrukcji nośnej hali zgodnie z projektem (jeśli będzie taka potrzeba).
 4. Dostawa oraz zabudowa nowych urządzeń.
 5. Projekt musi zawierać rozwiązanie umożliwiające płynne przełączanie się między sprężarkami w trakcie pracy oraz możliwość całkowitego odcięcia 1 z 2 sprężarek.
 6. Dobór sprężarek zgodnie parametrami wydanymi w audycie energetycznym zapewniającymi dotychczasową wydajność i minimum efekt energetyczny (nie gorszy) zgodny z wnioskiem o wydanie świadectw tzw. białych certyfikatów.
 7. Możliwość awaryjnej pracy z wykorzystaniem sprężarek powietrza suchego oraz starego układu (sprężarki nie objęte modernizacją).
 8. Układ automatyki sterujący dołączaniem i odłączaniem sprężarek w zależności od aktualnego poboru powietrza oraz umożliwiający dołączenie rezerwowych sprężarek w sytuacji awaryjnego odstawienia jednej z pracujących, z możliwością wyboru stanu (praca/rezerwa/odstawienie) dla każdej sprężarki.
 9. Konieczne jest wykonanie trybu manualnego sterowania wydajnością oraz trybem pracy każdej ze sprężarek i pozostałych urządzeń.
 10. Rozwiązanie umożliwiające pracę równoległą i płynne przełączanie się między sprężarkami w sposób niezakłócający pracę sieci – tj. utrzymywanie ciśnienia, oraz możliwość całkowitego odcięcia jednego zestawu (sprężarka + osuszacz + inne).

 

Dokumentacja techniczna urządzeń istniejących i audyt instalacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (dźwig, zwyżka itp.) niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego – przewiduje się realizację zadania w pierwszej połowie 2023 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi zawierającymi wyszczególnienie kosztów jak niżej:
  • Część projektowa,
  • Część wykonawcza – z wyszczególnieniem kosztów materiałów i dostaw oraz kosztów prac montażowych.
 2. Szczegółowy zakres prac wraz z zawartością projektu wykonawczego.
 3. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań
 4. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Warunki i koszt eksploatacji instalacji (materiały i koszty serwisu) w okresie 2 lat od uruchomienia.
 8. Informacja o okresie ważności oferty.
 9. Oświadczenie o:
  • Wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  • Zapoznaniu się z:
   • Miejscem prowadzenia prac,
   • Pełnym zakresem prac,
   • Celem prowadzenia prac,
   • Dostępną dokumentacją techniczną,
   • Audytem efektywności energetycznej.
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Oświadczenie, że po zakończeniu przeprowadzanych prac zostanie uzyskany efekt energetyczny zawarty w audycie energetycznym. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczeniu instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych w sposób bezprzerwowy dla tych instalacji.
 5. Referencje potwierdzające wykonanie projektów/audytów w podobnym zakresie.
 6. Klauzulę jak niżej:

„Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja Sprężarkowni Głównej wraz z optymalizacją sterowania i poprawą efektywności energetycznej produkcji sprężonego powietrza w HCM S.A. – projekt i realizacjanależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 20 stycznia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.