Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja Sprężarkowni Głównej wraz z optymalizacją sterowania i poprawą efektywności energetycznej produkcji sprężonego powietrza w HCM S.A. – projekt i realizacja

 

Opis zadania:

I. Modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń sprężarkowni.

II. Modernizacja układu niskiego ciśnienia.

III. Modernizacja układu wysokiego ciśnienia.

 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja i zapoznanie się z:
  1.1. Istniejącą instalacją produkcji sprężonego powietrza.
  1.2. Istniejącym układem zasilania w energię elektryczną.
  1.3. Obiektem budowlanym.
  1.4. Audytem efektywności energetycznej przed i po modernizacji Głównej Stacji Sprężarek w HCM S.A. wraz z wnioskiem o pozyskanie Białych Certyfikatów za osiągniętą poprawę efektywności energetycznej wynikającą z tej modernizacji.
 2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wykonawczej dla wyżej wymienionego zadania w oparciu o założenia modernizacyjne wynikające z audytu wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do zrealizowania zadania.
  2.1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, uwzględniająca możliwość zabudowy nowych urządzeń.
  2.2. Projekt budowlany obejmujący przebudowę budynku Sprężarkowni Głównej niezbędny dla przedmiotowego zadania dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, kiedy będzie to wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy założyć konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
  2.3. Dokumentacja wykonawcza konstrukcyjno-budowlana.
  2.4. Dokumentacja wykonawcza technologiczno-mechaniczna.
  2.5. Dokumentacja wykonawcza instalacyjna w zakresie sprężonego powietrza, kondensatu i chłodzenia.
  2.6. Dokumentacja wykonawcza elektryczna w zakresie rozdzielni zasilającej wraz z połączeniami istniejącymi i projektowanymi.
  2.7. Dokumentacja wykonawcza AKPiS w zakresie systemu sterowania zdalnego i lokalnego dla modernizowanej części instalacji oraz dla pozostającej w rezerwie dla powietrza suchego.
  2.8. Dokumentacja wykonawcza w zakresie: technologii montażu, uruchomienia, przeprowadzenia ruchu próbnego instalacji i nowych urządzeń,
  2.9. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
  2.10. Opis technologii realizacji wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji.
  2.11. Ocena wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
 3. Realizacja wg. dokumentacji technicznej:
  3.1. Prace budowlano – konstrukcyjne.
  3.2. Prace instalacyjne i konstrukcyjne.
  3.3. Prace elektryczne (rozdzielnia, układ zasilania, pomiary odbiorcze i uruchomienie).
  3.4. Prace AKPiS (układy pomiarowe i sterowanie, panele HMI, stacja operatorska, próby, pomiary, uruchomienie, optymalizacja sterowania, parametryzacja, uruchomienie monitoringu zdalnego i lokalnego wraz elementami diagnostyki)
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami: BHP, eksploatacji dla instalacji i wydanych urządzeń, obsługi, (dokumentacja podstawowa powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej – 4 egzemplarze, elektronicznej w formacie PDF, edytowalnej DWG).
 5. Uruchomienie instalacji i oddanie do ruchu ciągłego.
 6. Analiza efektu energetycznego i ekonomicznego przeprowadzonej modernizacji – audyt.
 7. Wykonanie prezentacji z realizacji prac modernizacyjnych wraz z przedstawieniem efektów.

 

Zalecenia dotyczące sterowania i wizualizacji dla projektowanego układu:

Do sterowania i nadzoru procesu technologicznego służyć będzie system SCADA oparty o system Proficy iFix zainstalowany na komputerze w sterowni Sprężarkowni Głównej” połączony ze sterownikami obiektowymi poprzez magistralę komunikacyjną.

Zadaniem systemu sterowania i monitoringu powinno być:

a) sterowanie automatyczne, bezprzerwowe pracą sprężarek i dmuchaw wraz z układami towarzyszącymi,

b) zdalny nadzór nad pracą: rozdzielni, aparatów, urządzeń,

c) dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych archiwalnych o pracy instalacji sprężonego powietrza i elektrycznych między innymi: ciśnienia na poszczególnych odpływach, przepływy, temperatury, prądy, moc, liczniki energii elektrycznej, stany aparatów elektrycznych,

d) nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,

e) zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,

f) optymalizacja pracy urządzeń elektrycznych,

g) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi (awaria pola, przekroczenie wartości parametrów),

h) zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,

i) prezentacja w formie graficznej stanu nadzorowanego obiektu w SCADA,

j) umożliwienie przeglądania trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

k) sterowanie nadrzędnego procesu technologicznego,

l) nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,

m) obsługa systemu alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi,

n) optymalizacja pracy urządzeń instalacji.

 

Sterowanie oparte o PLC i HMI firmy Omron:

a) należy zastosować sterownik Omron serii CJ2,

b) do obsługi wejść i wyjść analogowych powinny być wykorzystane – moduły CJ1W-AD081-V1 i CJ1W-DA08C,

c) do obsługi wejść i wyjść cyfrowych powinny być wykorzystane moduły – odpowiednio, CJ1W-ID211 i CJ1W-OC211, w przypadku wyjść o ile nie jest przewidziane bardzo częste przełączanie (OC211 to moduł z wyjściami przekaźnikowymi), preferowane moduły z zaciskami śrubowymi,

d) komunikacja redundowana z systemem wizualizacji wszystkich agregatów  zrealizowana za pomocą sieci Controller Link, EtherNet/IP, EtherCat. PLC powinien być wyposażony w moduł komunikacji CLK i ETN lub inne wymagane do osiągnięcia zakładanych funkcjonalności instalacji.

 

 Zalecenia dotyczące układów elektrycznych dla projektowanego układu:

 1. W zakresie: dobór wyznaczenia nastaw i koordynacji zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci.

Wykonanie rozdzielni 500V i montaż – dwusekcyjna rozdzielnia wyposażona w układ SZR umożliwiający zdalny podgląd działania/monitoring (np. przy użyciu protokołu ModbusTCP, Profibus lub innym odpowiadającym) w polu sprzęgła do zasilania istniejących urządzeń i nowoprojektowanych (rozdzielna zastąpi istniejącą RGS zabudowaną na poziomie 0.0 m) – dobór aparatów elektrycznych nowoprojektowanych pól zasilających po określeniu docelowej mocy zainstalowanej urządzeń. Należy zastosować wyłączniki kompaktowe wysuwne dla podstawowych odpływów z tzw. widoczną przerwą. Miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej np. typu Siemens Sentron PAC3100 dla pól dopływowych i odpływów.

 1. Projekt tras kablowych powinien uwzględniać istniejącą infrastrukturę elektryczną, a nowoprojektowane trasy oparte o systemy mocujące firmy BAKS.
 2. Zasilanie 500VAC z stacji SO-22 (TR I 6/0,5 kV i TR II 6/0,5 kV).
 3. Zasilanie 400V AC z stacji SO-22 z rozdzielni 500VAC z zasilaniem gwarantowanym dla systemu sterowania AKPiS i bezpieczeństwa.
 4. Modernizacja sprężarek (2 szt.) w oparciu o falowniki Danfoss serii FC302 z pełną wymianą aparatów elektrycznych.
 5. Projekt powinien uwzględniać możliwość sterowania lokalnego urządzeniami oraz przewidzieć sygnalizację lokalną.

 

Zalecenia ogólne dla projektu elektrycznego i sterowania

Projekt powinien obejmować w swym zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji zadania związane z przyległą infrastruktura elektryczną oraz AKPiS projektowanej instalacji.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, wymaganej budowlanej, elektrycznej, AKPiS, PLC, HMI wraz z tablicami synoptycznymi oraz:

 1. algorytmy pracy urządzeń i technologii,
 2. diagramy działania wszystkich funkcji realizowanych przez układ sterowania wraz z zabezpieczeniami,
 3. zestawienie wszystkich punktów pomiarowych,
 4. zestawienie urządzeń AKPiS,
 5. dokumentację zabudowy AKPiS,
 6. zestawienie napędów i aparatów elektrycznych,
 7. specyfikacje techniczne urządzeń.

 

 Zalecenia projektowe dla branży technologicznej i mechanicznej: 

 1. Wykonanie projektu zabudowy nowych sprężarek i towarzyszących instalacji w zakresie dotyczącym nowych (razem z punktami włączenia do obecnych) instalacji.
 2. Wykonanie, dostawę oraz zabudowę instalacji sprężonego powietrza, kondensatu i chłodzenia zgodnie z wykonanym projektem (całość potrzebnych konstrukcji, przewody czerpnie i wyrzutnie, armatura).
 3. Wykonanie przebudowy fragmentu konstrukcji nośnej hali zgodnie z projektem (jeśli będzie taka potrzeba).
 4. Dostawa oraz zabudowa nowych urządzeń.
 5. Projekt musi zawierać rozwiązanie umożliwiające płynne przełączanie się między sprężarkami w trakcie pracy oraz możliwość całkowitego odcięcia 1 z 2 sprężarek.
 6. Dobór sprężarek zgodnie parametrami wydanymi w audycie energetycznym zapewniającymi dotychczasową wydajność i minimum efekt energetyczny (nie gorszy) zgodny z wnioskiem o wydanie świadectw tzw. białych certyfikatów.
 7. Możliwość awaryjnej pracy z wykorzystaniem sprężarek powietrza suchego oraz starego układu (sprężarki nie objęte modernizacją).
 8. Układ automatyki sterujący dołączaniem i odłączaniem sprężarek w zależności od aktualnego poboru powietrza oraz umożliwiający dołączenie rezerwowych sprężarek w sytuacji awaryjnego odstawienia jednej z pracujących, z możliwością wyboru stanu (praca/rezerwa/odstawienie) dla każdej sprężarki.
 9. Konieczne jest wykonanie trybu manualnego sterowania wydajnością oraz trybem pracy każdej ze sprężarek i pozostałych urządzeń.
 10. Rozwiązanie umożliwiające pracę równoległą i płynne przełączanie się między sprężarkami w sposób niezakłócający pracę sieci – tj. utrzymywanie ciśnienia, oraz możliwość całkowitego odcięcia jednego zestawu (sprężarka + osuszacz + inne).

 

Dokumentacja techniczna urządzeń istniejących i audyt instalacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (dźwig, zwyżka itp.) niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego – przewiduje się realizację zadania IV kwartał 2023 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi zawierającymi wyszczególnienie kosztów jak niżej:
  1.1. Część projektowa,
  1.2. Część wykonawcza – z wyszczególnieniem kosztów materiałów i dostaw oraz kosztów prac montażowych.
 2. Szczegółowy zakres prac wraz z zawartością projektu wykonawczego.
 3. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań
 4. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Warunki i koszt eksploatacji instalacji (materiały i koszty serwisu) w okresie 2 lat od uruchomienia.
 8. Informacja o okresie ważności oferty.
 9. Oświadczenie o:
  9.1. Wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  9.2. Zapoznaniu się z:
  9.2.1. Miejscem prowadzenia prac,
  9.2.2. Pełnym zakresem prac,
  9.2.3. Celem prowadzenia prac,
  9.2.4. Dostępną dokumentacją techniczną,
  9.2.5. Audytem efektywności energetycznej.
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Oświadczenie, że po zakończeniu przeprowadzanych prac zostanie uzyskany efekt energetyczny zawarty w audycie energetycznym. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczeniu instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych w sposób bezprzerwowy dla tych instalacji.
 5. Referencje potwierdzające wykonanie projektów/audytów w podobnym zakresie.
 6. Klauzulę jak niżej:

„Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja Sprężarkowni Głównej wraz z optymalizacją sterowania i poprawą efektywności energetycznej produkcji sprężonego powietrza w HCM S.A. – projekt i realizacjanależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 marca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.