Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja rozdzielni 110 kV GSZ-2 (Zmiana układu zasilania z H3 na H5)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO OPA-LABOR Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Zadanie będzie realizowane w 3 etapach na podstawie posiadanego przez Zamawiającego  projektu pn. „Modernizacja stacji 110/6kV GSZ-2 w HCM S.A.”. Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna podczas wizji lokalnej.

1. Etap I: Modernizacja pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego 110kV i 6kV.
Termin realizacji: 10 dni w czasie postoju remontowego HCM S. A. – czerwiec 2018r.
2. Etap II: Modernizacja pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego 110kV i 6kV.
Termin realizacji: 10 dni w czasie postoju remontowego HCM S. A. –  2019 r.
3. Etap III: Modernizacja pola poprzeczki 110kV.
Termin realizacji : 10 dni w czasie postoju remontowego HCM S. A. –  2020 r.

Dokładne terminy realizacji zostaną podane przez Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rezygnacji kolejnych etapów zadania po zakończeniu poprzednich bez podania przyczyny.
Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

W zakres zadania wchodzi wykonanie całości prac polegających na zmianie układu rozdzielni 110kV z H3 na H5 na podstawie w/w projektu technicznego.
Dla poszczególnych etapów:
1. Wykonanie demontażu istniejących urządzeń i instalacji.
2. Dostawa i montaż  nowych urządzeń.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiS.
4. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.
5. Dostarczenie protokołów z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.
6. Przygotowanie i uzgodnienie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja nowych urządzeń.
7. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia.
8. Uruchomienie i przeprowadzenie ruchu próbnego nowych urządzeń.
9. Sprawowanie nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń do ruchu.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
11. Utylizacja zdemontowanych urządzeń wskazanych przez zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1.  10.11.2017 r. –  godz. 10.00
2.  15.11.2017 r. – godz. 10.00
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z podziałem na poszczególne etapy realizacji.
2. Czas wykonania całości zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji oraz harmonogram prac.
3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie  wraz z przedstawieniem szczegółowego harmonogramu prac i dostaw.
4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
5. Warunki i forma płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja rozdzielni 110kV GSZ-2 (Zmiana układu zasilania z H3 na H5)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 1 grudnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.