Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Modernizacja pól sprzęgłowych i układu Samoczynnego Załączania Rezerwy w Głównej Stacji Zasilania 6kV

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLEN S.A. z Katowic

 

Wykonanie prac zawartych w projekcie nr P355/Z-15/21/E p.n. „Modernizacja pól sprzęgłowych 6kV nr 12 i 14 oraz automatyki SZR w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2”.

W zakres zadania wchodzi wykonanie całości prac objętych projektem z możliwością realizacji etapowej.

Prace wchodzące w skład etapów:

Etap 1. Realizacja rok 2023

 1. Modernizacja pola nr 14 – aparaty wykonawcze
 2. Modernizacja pola nr 23 – przekładniki napięciowe
 3. Modernizacja układu sterowania i zabezpieczeń pól sprzęgłowych (12 i 14)

Etap 2. Realizacja rok 2024

 1. Modernizacja pola nr 12 – aparaty wykonawcze
 2. Modernizacja pola nr 1 – przekładniki napięciowe
 3. Modernizacja układu SZR (sterowanie i zabezpieczenia)
  a) dostosowanie istniejącego projektu do realizacji etapowej oraz aktualizacja o urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu Zamawiającego,
  b) wykonanie demontażu istniejących urządzeń i instalacji,
  c) dostawa i montaż nowych urządzeń,
  d) wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiS i EAZ,
  e) wykonanie prób i pomiarów pomontażowych,
  f) dostarczenie protokołów z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia,
  g) uruchomienie i przeprowadzenie ruchu próbnego nowych urządzeń,
  h) sprawowanie nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń do ruchu,
  i) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  j) utylizacja zdemontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia z służbami Zamawiającego

Etap 1: realizacja w czasie Głównego Postoju Remontowego – czerwiec 2023r. (do 8 dni kalendarzowych).

Etap 2: realizacja w czasie Głównego Postoju Remontowego 2024r. (do 8 dni kalendarzowych).

Dokładne terminy Głównych Postojów Remontowych zostaną podane przez Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca (za wyjątkiem urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego po uzgodnieniach).

 

W trakcie realizacji zadania w obiekcie GSZ-2 mogą być prowadzone prace remontowe wykonywane przez inne podmioty.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 22.02.2023 r. godz. 1000
 2. 01.03.2023 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z podziałem na Etap 1 realizowany w 2023 r. i Etap 2 realizowany w 2024 r.
 2. Czas wykonania całości zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie wraz z przedstawieniem szczegółowego harmonogramu prac i dostaw.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Ważność oferty.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław Jaworek tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Paweł Potempa tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459
 3. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja pól sprzęgłowych i układu Samoczynnego Załączania Rezerwy w Głównej Stacji Zasilania 6kVnależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 marca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.