Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektów znajdujących się na terenie  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna (kominy technologiczne – 4 szt.)

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Przeszkody o numerach:

 1. 02459-2012-01 – komin FKS
 2. 02459-2012-02 – komin PSP
 3. 02459-2012-03 – komin PRO
 4. 02459-2012-04 – komin ORC

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie modernizacji oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektów znajdujących się na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. Dz. U. nr 130, poz. 1193 wraz z późniejszymi zmianami.

Projekt i realizacja modernizacji powinien obejmować w swoim zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji, a także być zgodnym z obowiązującymi normami, prawem: budowlanym, lotniczym oraz wymogami BHP. Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z stanem technicznym modernizowanego obiektu i jego instalacji, warunkami technicznymi, charakterem i środowiskiem  pracy, a także uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, które stanowią kluczowy element realizacji przedsięwzięcia i decyzji Urzędu Lotnictwa.

 

Zakres prac:

I. Inwentaryzacja obiektów wraz z istniejącą infrastrukturą elektryczną i budowlaną oraz infrastrukturą towarzyszącą/przyległą wraz z lokalizacją geodezyjną/kartograficzną.

II. Zapoznanie się z stanem technicznym budowli i wszystkich jej instalacji oraz bieżącymi raportami z przeglądu instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

III. Wykonanie pełnego projektu wykonawczego wielobranżowego modernizacji obiektu w zakresie przewidzianej modernizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

IV. Kompleksowe wykonanie i pozyskanie wymaganych: uzgodnień, decyzji, wniosków i akceptacji, wymaganych przez organy zewnętrzne między innymi z strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

V. Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o projekt:

 1. Zakres modernizacji instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym system dzienno-nocny:
  a). dostawa i montaż kompletnych opraw oświetleniowych (minimalne wymagania to: stopień szczelności IP66, stopień odporności na udary mechaniczne IK08, zabezpieczenie przepięciowe),
  b). dostawa i montaż tras kablowych (koryta utrzymujące ciągłość potencjału, łączniki, pokrywy, atestowane kotwy chemiczne, zaciski mocujące) konstrukcji wsporczych, uchwytów montażowych – wykonanych ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej,
  c). dostawa i montaż kompletnej rozdzielni zasilającej i sterującej wyposażonej między innymi w:

wyłącznik główny, sterownik oświetlenia przeszkodowego – preferowane rozwiązanie z wykorzystaniem PLC i HMI firmy OMRON, ogrzewanie,  automatyczny przełącznik faz, zabezpieczenia zwarciowe, zabezpieczenia przeciążeniowe,  zabezpieczenia przepięciowe zasilania i poszczególnych odbiorów, zegar astronomiczny, automat zmierzchowy, lokalny i zdalny układ monitorowania parametrów elektrycznych instalacji, awaryjny układ sterowania ręcznego i sygnalizacji, układ synchronizacji pracy z pozostałymi obiektami znajdującymi się w obrębie, komunikację i sygnalizacje lokalna i zdalna awarii za pomocą SMS i email.

Skrzynka sterownicza w wykonaniu: z stali kwasoodpornej, IP 66, odpornej na udary mechaniczne IK 10 (minimum), II stopień ochrony.

d). dostawa i montaż kompletnego sytemu zasilania gwarantowanego (UPS) wraz z skrzynka serwisową (wymagania jak wyżej),

e). dostawa i montaż skrzynek lokalnych/pośredniczących wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi (min. zabezpieczenia przepięciowe) w wykonaniu: ze stali kwasoodpornej, IP 65, odporna na udary mechaniczne IK 10 (min ), II stopień ochrony,

f). dostawa i montaż kompletnego okablowania zasilającego, opartego na produktach o wysokiej odporności na działanie warunków środowiska pracy między innymi promieniowanie UV, temperaturę, odporność chemiczna.

VI. Wykonanie kompletnych, wymaganych prawem, pomiarów elektrycznych, wykonanej instalacji.

VII. Przeprowadzenie prób i uruchomienie instalacji wraz z sytemu sterowania i sygnalizacji.

VIII. Demontaż starych zbędnych elementów instalacji bezpieczeństwa (składowanie we wskazanym miejscu w odległości do 1 km).

IX. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z DTR, instrukcji eksploatacji i BHP, dokumentacji zdjęciowej z realizacji prac (wersja papierowa 4 egz., elektronicznej w formacie pdf., edytowalna w formacie dwg.) oraz przekazanie dokumentacji jakościowej potwierdzającej prawidłowość wykonania instalacji i podzespołów.

X. Przekazanie informacji technicznych o zakończeniu prac modernizacyjnych do właściwych organów zewnętrznych w tym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem aktualizacji statusu oznakowania obiektu w bazie danych urzędu.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej, elektrycznej, AKP i S, (PLC, HMI – w przypadku zastosowania edytowalnego oprogramowania – kody źródłowe).

 

Wymagany okres gwarancji: min 10 lat

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: maj – sierpień 2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 

W odniesieniu do każdego modernizowanego obiektu:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
  a) kosztów opracowania projektu wykonawczego,
  b) kosztów dostaw materiałów,
  c) kosztów prac montażowych,
  d) kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej,
  e) kosztów opracowania dokumentacji (opcja dodatkowa).
 2. Harmonogram prac i dostaw:
  a) inwentaryzacja stanu istniejącego,
  b) opracowanie projektu technicznego,
  c) uzgodnienia projektowe,
  d) kompletacja dostaw,
  e) realizacja prac obiektowych,
  f) wykonanie dokumentacji powykonawczej.3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań, trybów pracy i aparatury technicznej -przedstawić w formie szkiców/schematy poglądowe oraz prezentacja (koncepcji).
  4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
  5. Warunki i termin płatności.
  6. Warunki i czas trwania gwarancji.
  7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
  8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
  9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
  10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 512 403 461

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja oznakowania przeszkód lotniczych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 22 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

 

.