Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektów znajdujących się na terenie  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna ( kominy technologiczne – 4 szt).

 

Przeszkody numer:

 1. 02459-2012-01 – komin FKS.
 2. 02459-2012-02 – komin PSP.
 3. 02459-2012-03 – komin PRO.
 4. 02459-2012-04 – komin ORC.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie projektu modernizacja oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektów znajdujących się na terenie  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. Dz. U. nr 130, poz. 1193 wraz z późniejszymi zmianami.

 

Projekt i jego realizacja modernizacji powinien obejmować w swoim zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji być zgodny z  obowiązującymi normami, prawem: budowlanym, lotniczego, oraz wymogami BHP. Złożenie oferty jest jednoznaczne

z potwierdzeniem zapoznania się z stanem technicznym modernizowanego obiektu i jego instalacji, warunkami technicznymi, charakterem  i środowiskiem  pracy oraz uwarunkowań lokalizacyjnych które stanowią kluczowy elementy realizacji przedsięwzięcia i decyzji Urzędu Lotnictwa.

 

Zakres prac:

 I. Inwentaryzacja obiektów warz  istniejącą infrastruktura elektrycznej i budowlaną oraz infrastrukturą towarzyszącą/przyległą wraz z lokalizacją geodezyjną/kartograficzną

II. Zapoznanie się z stanem technicznym budowli i wszystkich jej instalacji oraz bieżącymi raportami z przeglądu instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

III. Wykonanie pełnego projektu wykonawczego wielobranżowego modernizacji obiektu w zakresie przewidzianej modernizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

IV. Kompleksowa wykonanie i pozyskanie wymaganych: uzgodnień, decyzji, wniosków  i akceptacji wymaganych przez organy zewnętrzne  między innymi z strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

V. Założenia do projektu dotyczące oświetlenia:

1. Zakres modernizacji instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym system dzienno-nocny:
a) Oprawy oświetleniowe ( minimalne wymagania to: stopień szczelności IP66, stopień odporności na udary mechaniczne IK08, zabezpieczenie przepięciowe)
b) Tras kablowe ( koryta utrzymujące ciągłość potencjału, łączniki, pokrywy, atestowane kotwy chemiczne, zaciski mocujące) konstrukcji wsporczych, uchwytów montażowych – wykonanie ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej.
c) Rozdzielnia zasilająca i sterująca wyposażona między innymi w: wyłącznik główny, sterownik oświetlenia przeszkodowego – preferowane rozwiązanie z wykorzystaniem PLC i HMI firmy OMRON, ogrzewanie, automatyczny przełącznik faz, zabezpieczenia zwarciowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, zabezpieczenia przepięciowe zasilania i poszczególnych odbiorów, zegar astronomiczny, automat zmierzchowy, lokalny i zdalny układ monitorowania parametrów elektrycznych instalacji, awaryjny układ sterowania ręcznego i sygnalizacji, układ synchronizacji pracy z pozostałymi obiektami znajdującymi się w obrębie, komunikację i sygnalizacje lokalna i zdalna  awarii za pomocą SMS i email. Skrzynka sterownicza w wykonaniu: z stali kwasoodpornej, IP 66, odporna na udary mechaniczne IK 10 ( min ), II stopień ochrony.
d) System zasilania gwarantowanego ( UPS) wraz z skrzynka serwisową (wymagania jak wyżej).
e) Skrzynka lokalnych/pośredniczących wraz zabezpieczeniami elektrycznymi ( min. zabezpieczenia przepięciowe) w wykonaniu: z stali kwasoodpornej, IP 65, odporna na udary mechaniczne IK 10 ( min ), II stopień ochrony.
f) Okablowanie zasilającego opartego o produkty o wysokiej odporności na działanie warunków środowiska pracy mii. promieniowanie UV, temperatury, odporność chemiczna.

g) System instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych dla całej infrastruktury obiektu wraz z częścią podziemną instalacji odgromowej powinien być zaprojektowany wraz z infrastrukturą podziemną.

VI. Przewidzieć likwidację starych zbędnych elementów instalacji bezpieczeństwa (składowanie we wskazanym miejscu w odległości do 1km).

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej,  elektrycznej, AKP i S,  PLC, HMI oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej, elektronicznej w formacie PDF oraz edytowalnej DWG, ATH, DOC.

 

Przewidywany termin realizacji: 2022 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

W odniesieniu do każdego modernizowanego obiektu:

 1. Koszt wykonania kompletnego projektu PB i PW.
 2. Harmonogram prac:
  1. Inwentaryzacja stanu istniejącego,
  2. Opracowanie projektu technicznego,
  3. Uzgodnienia projektowe.
 3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań, trybów pracy i aparatury technicznej  -przedstawić w formie szkiców/schematy poglądowe oraz prezentacja ( koncepcji ).
 4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

– w branży budowlanej – Pan Marcin Kaczmarczyk tel. 32 / 2 888 444 wew. 927, tel. kom. 512 403431,

– w branży elektrycznej – Pan Łukasz Paliga tel. 32 / 2 888 444 wew. 883, tel. kom. 512 403 461.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektów znajdujących się na terenie  Huty Cynku „ Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)w terminie  do dnia 25 stycznia 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: