Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Modernizacja odtworzeniowa komory nr 3 Elektrofiltra Mokrego I stopnia

 

Szczegółowy zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji prac: 12 dni kalendarzowych w czasie trwania Głównego Postoju Remontowego w czerwcu 2024 r.

 

Dokładny termin Głównego Postoju Remontowego  zostanie podany przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją Zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminów.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 1. Szczegółowy kosztorys prac i materiałów składających się na wykonanie całości zadania.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która powinna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Okres ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac w podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Grzegorz Dudek tel. (32) 208 20 00 wew. 544, kom. 512 403 430
 2. Pan Jakub Hajda tel. (32) 208 20 00 wew. 697, kom. 502 590 953

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Modernizacja odtworzeniowa komory nr 3 Elektrofiltra Mokrego I stopnianależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 16 lutego 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

Załącznik: