Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: „Modernizację nagrzewnicy Cowpera na Wydziale PSP”.

 

Planowany zakres prac do wykonania przez Oferenta obejmuje:

I Dostawy materiałów

 1. Materiały ceramiczne zgodne z załącznikiem nr 1.
 2. Materiały ceramiczne zgodne z załącznikiem nr 2.
 3. Odlewy kształtek zgodne z załącznikiem nr 3.

Zamawiający nie posiada modeli odlewniczych.

II Demontaż urządzeń.

 1. Demontaż palnika głównego.
 2. Demontaż zasuwy gorącego dmuchu.
 3. Demontaż pozostałego oprzyrządowania nagrzewnicy.
 4. Zaślepienie układu.
 5. Demontaż kopuły.
 6. Demontaż komory spalania.
 7. Demontaż elementów rusztu podkratowego wraz z kształtkami żeliwnymi.
 8. Wykucie dna.
 9. Ewakuacja gruzu ceramicznego

III Montaż.

 1. Remont dna, części stalowej i ceramicznej w środku nagrzewnicy i na zewnątrz.
 2. Montaż rusztu wraz z ułożeniem kształtek żeliwnych.
 3. Wymurowanie komory spalania.
 4. Wymurowanie kopuły.
 5. Osiowanie włazu górnego do montażu termopary.
 6. Montaż palnika głównego wraz z jego uszczelnieniem.
 7. Montaż zasuwy gorącego dmuchu.
 8. Montaż pozostałego oprzyrządowania nagrzewnicy.
 9. Zamknięcie włazów i przygotowanie nagrzewnicy do procesu suszenia.
 10. Demontaż zaślepień układów w celu włączenia nagrzewnicy do ruchu.

 

W ramach opracowanej Oferty Wykonawca może zaproponować lepszą, bardziej efektywną i skuteczniejszą metodę przeprowadzenia modernizacji nagrzewnicy (w zakresie wykorzystanych materiałów czy technologii realizacji), które poprawią własności cieplne (możliwość podniesienia temperatury powietrza wtłaczanego do instalacji Pieca Szybowego) lub wydłużą żywotność urządzenia.

 

Uwaga:

W ofercie należy ująć przebudowę obmurza w ilości do 20% całości wraz z wykuciem, ewakuacją gruzu i wymurowaniem z materiału dostarczonego przez Zamawiającego. Szacowana ilość materiałów ceramicznych zużytych do rekonstrukcji nagrzewnicy to 800 ton.

W zależności od decyzji Zamawiającego powstały podczas prac gruz zostanie przekazany do dyspozycji/utylizacji Wykonawcy lub będzie przewieziony i składowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Preferowana praca 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w/w wariantów w ofercie.

 

Materiały będące w dyspozycji Zamawiającego ujęto w załączniku nr 4.

 

Wykonawca zapewni:

 1. Kierownika Budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi do pełnienia funkcji kierowania budowami na czas trwania prac.
 2. Dostawę materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia rekonstrukcji.
 3. Dokumentację rozruchową wraz z krzywą wygrzewania.
 4. Dokumentację powykonawczą, w tym rysunkową oraz jakościową.
 5. Do obowiązków Wykonawców należy weryfikacja przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji.

 

Zamawiający zapewni:

 1. Palnik główny.
 2. Zasuwę gorącego dmuchu.
 3. Sznury uszczelniające.
 4. Dostęp do dokumentacji technicznej.
 5. Dostęp do energii elektrycznej.
 6. Dostęp do wody bieżącej.

 

Zamawiający nie gwarantuje dostępu do części socjalno-bytowej.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu z wyłączeniem wyżej wymienionych (dostarczonych przez Zamawiającego)  niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji prac czerwiec 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 • 08.02.2024 r. godz. 10:00
 • 15.02.2024 r. godz. 10:00

 

Dokumentacja techniczna będzie przekazana podczas przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie po podpisaniu klauzuli poufności.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac bez materiałów z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu.
 2. Koszt wykonania całości prac z dostawą materiałów ceramicznych w dwóch opcjach zgodnie z Załącznikiem nr 1-4. Należy wyszczególnić poszczególne punkty zakresu.
 3. Koszt wykonania całości prac z dostawą materiałów ceramicznych z odlewami. Należy wyszczególnić poszczególne punkty zakresu.
 4. Koszt wykonania całości prac w zaproponowanej przez Wykonawcę alternatywnej wersji.
 5. Pisemna kwalifikacja powstałego gruzu.
 6. Koszt zagospodarowania gruzu powstałego podczas prowadzenia prac zgodnie z powyższą kwalifikacją należy przedstawić w postaci trzech wariantów:
  1. przewiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 1,0 km;
  2. utylizacja na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych z przekazaniem kart BDO;
  3. zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę;
 1. Czas wykonania całości zadania oraz szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu dla wymienionych w pkt. 1- 4 wariantów realizacji.
 2. Opis organizacji i technologii wykonywania prac wraz z pracami odbiorowymi/jakościowymi.
 3. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury na podstawie wystawionego protokołu odbiorowego do siedziby Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się płatności częściowe w tym płatności po dostarczeniu materiałów na teren zakładu, bez możliwości zaliczkowania.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Oświadczenie, że zapoznano się ze specyfiką pracujących urządzeń znajdujących się w rejonie planowanych prac – prace będą prowadzone na czynnych instalacjach technologicznych zakładu.
 10. Kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac, w tym uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Koordynator: Pan Marcin Gałęziok tel. 32 2888444 wew. 519, kom. 512 403 445.

Branża budowlana: Pan Szymon Niemiec tel. 32 2888444 wew. 638, kom. 510 105 415.

Branża technologii procesowej: Pan Łukasz Piełka tel. 32 2888444 wew. 556, kom. 512 403 388.

Informacje w zakresie ceramiki ogniotrwałej i logistyki: Pan Marcin Czapla tel. 32 2888444 wew. 939, kom. 512 403 475.

Kontakt telefoniczny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Modernizacja nagrzewnicy Cowpera na Wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29.02.2024 r. godz. 10:00.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: