Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja komory nr 6 Elektrofiltra Mokrego II stopnia.

Zakres prac oraz szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Termin realizacji: Główny Postój Remontowy Czerwiec 2021 r.

Przewidywany termin postoju: 07-20 czerwca 2021 r.


Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem i szczegółowym zakresem prac.

Termin wizji lokalnej należy telefonicznie uzgodnić z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem prac.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z miejscem i zakresem prac.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami realizacji prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 544, tel. kom. 512 403 430
 • Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698; kom. 512 403 422
 • Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840; kom. 512 403 441

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja komory nr 6 Elektrofiltra Mokrego II stopnia – Postój Główny 2021” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji zakresu z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania prac jak i w trakcie ich trwania.
 4. Zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: