Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację komory nr 5 Elektrofiltra Mokrego II stopnia

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „PREMONT” Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna podczas wizji lokalnej u Zamawiającego.

Termin realizacji prac: postój remontowy: miesiąc Maj 2020 r. / 12 dni kalendarzowych

Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności   z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w prac.
 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi  wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej w oparciu o stawkę roboczogodzin.
 3. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która powinna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 4. Czas realizacji prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
 5. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznania się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Warunki i termin płatności.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 544, kom. 512 403 430

 

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja komory nr 5 Elektrofiltra Mokrego II stopnia – Maj 2020” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie  do 21 lutego 2020 r.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      https://hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: