Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Modernizacja instalacji oświetlenia Hali Głównej ORC w HCM S.A. w zakresie modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.09.2023 r. do godz. 14:00

 

Zakres prac:

 1. Zapoznanie się z projektem, przedmiarem robót i wyodrębnienie z projektu zakresu robót do wykonania oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (zapasowego) z uwzględnieniem możliwości kontynuacji robót oświetlenia podstawowego.
 2. Przeprowadzenie podczas wizji lokalnej (przed złożeniem oferty), szczegółowej inwentaryzacji stanu wykonania robót w porównaniu z projektem inwestorskim oraz wykazem wykonanych robót w zakresie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (zapasowego).
 3. Wykonanie instalacji oświetleniowej w zakresie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na podstawie wykonanego wcześniej projektu MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ZAPASOWEGO ORAZ AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W HALI GŁÓWNEJ ORC (OBIEKT NR 96).

W zakres wchodzi między innymi:

a) modernizacja istniejącej rozdzielnicy 400 V/ 230 V (częściowo wykonane),

b) instalacja rozdzielnicy oświetlenia – 2 szafy sterownicze stalowe (wykonane),

c) uzbrojenie szaf w elementy zgodne z projektem (częściowo wykonane),

d) instalacja sterowników PLC,

e) montaż układu zasilania awaryjnego UPS,

f) ułożenie korytek i montaż tras kablowych oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zgodnych z projektem zachowując możliwość rozbudowy (częściowo wykonane),

g) ułożenie kabli zgodnie z trasami w korytach kablowych (częściowo wykonane),

h) montaż instalacji awaryjno-ewakuacyjnego na klatkach schodowych z centralką oświetlenia DATA 2 Easy (częściowo wykonane),

i) montaż opraw oświetleniowych LED – instalacja oświetlenia awaryjnego (częściowo wykonane),

j) instalacja i podłączenie 20 skrzynek sterowania ręcznego (częściowo wykonane)

k) instalacja oświetlenia zapasowego,

l) montaż instalacji uziemienia (częściowo wykonane),

m) uruchomienie, sprawdzenie, adresowanie i opisanie układu zgodnie z projektem.

 

4. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.

5. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdzenie zgodności z normą.

6. Demontaż starej instalacji oświetlenia awaryjnego (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez inwestora miejscu do 1 km).

7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

 

 

UWAGA:

W złożonej ofercie należy wyszczególnić wszelkie dodatkowe koszty (dostaw i prac) nieuwzględnione w projekcie oraz potwierdzić dostępność rynkową wykorzystywanych i ujętych/wydanych w projekcie podzespołów/komponentów wraz z oceną możliwości ich zabudowy podczas realizacji zadania.

Prace wykonywane odbędą się na obiekcie będącym w ruchu ciągłym, a niektóre strefy montażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 3. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy na Wydziale.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marek Góra tel.(32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 2. Pan Zbigniew Kurzawa tel.(32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674
 3. Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja instalacji oświetlenia Hali Głównej ORC w HCM S.A. w zakresie modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 września 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn