Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Modernizacja instalacji oświetlenia Hali Głównej ORC w HCM S.A.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.07.2021 r.

Zakres prac:

 1. Analiza i przygotowanie istniejącej instalacji oświetlenia do wyodrębnienia obwodów prądowych gniazd zasilania urządzeń przenośnych, zmiana opisów w rozdzielniach dla tych obwodów.
 2. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej na podstawie wykonanego wcześniej projektu Hali Głównej ORC (obiekt 96) w zakresie którego wchodzi m.in.:
  1. modernizacja istniejącej rozdzielnicy 400 V/ 230 V,
  2. instalacja rozdzielnicy oświetlenia wraz z sterowaniem PLC – szafa sterownicza stalowa,
  3. montaż układu zasilania awaryjnego UPS wraz z szafą bateryjną,
  4. montaż skrzynek, rozdzielnic skrzynkowych – punkty załączania oświetlenia,
  5. ułożenie korytek i montaż tras kablowych,
  6. montaż opraw oświetleniowych – instalacja oświetlenia głównego,
  7. montaż opraw oświetleniowych LED – instalacja oświetlenia awaryjnego,
  8. instalacja układu sterowania oświetlenia głównego oraz awaryjnego,
  9. montaż instalacji uziemienia,
  10. uruchomienie, sprawdzenie, adresowanie i opisanie układu zgodnie z projektem,
 3. Układ sterowania zdalnego i lokalnego oparty na sterowniku PLC monitorujący pracę, diagnozujący urządzenia przetwarzając dane do istniejącego systemu SCADA (iFix), zadaniem układu jest:
  a) dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji oświetleniowej,
  b) archiwizacja danych,
  c) przedstawianie i opracowanie meldunków,
  d) graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
  e) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, sterowanie oświetleniem,
  f) nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
  g) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi,
  h) optymalizacja pracy urządzeń i instalacji,

 

 1. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.
 2. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdzenie zgodności z normą.
 3. Kompleksowy demontaż starej instalacji elektrycznej (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez Zamawiającego miejscu w odległości do 1 km).
 4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
 5. Przygotowanie dokumentacji wstępnej do audytu.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Prace będą realizowane na obiektach będących w ruchu ciągłym, a niektóre strefy montażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie.

 

W złożonej ofercie należy wyszczególnić wszelkie dodatkowe koszty nieuwzględnione w projekcie.

 

Przewidywany termin realizacji: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym oraz tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas realizacji całości zadania wraz z harmonogramem prac uwzględniającym wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na terenie obiektu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442

Pan Paweł Krótki tel. (32) 288 84 44 wew. 712; kom. 512 403 440

Pan Zbigniew Kurzawa tel. (32) 288 84 44 wew. 609; kom. 506 391 674

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja instalacji oświetlenia Hali Głównej ORC w HCM S.A. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 2 lipca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.