Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Modernizacja instalacji oświetlenia Chłodni wentylatorowej PSP w HCM S.A.

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem dla obiektu:

Chłodnia wentylatorowa (4 celkowa)  PSP (obiekt nr 92)

2. Wykonanie układu sterowania zdalnego i lokalnego opartego o sterowniki PLC wraz z monitoringiem pracy, diagnostyką urządzeń w istniejącym systemie SCADA (iFix) którego zadaniem powinno być:

a) dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji oświetleniowej

b) archiwizacja danych,

c) przedstawianie i opracowanie meldunków,

d) graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,

e) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, sterowanie oświetleniem,

f) nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,

g) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.

h) optymalizacja pracy urządzeń i instalacji.

3. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.

4. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdzenie zgodności z normą.

5. Kompleksowy demontaż starej instalacji elektrycznej (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez inwestora miejscu do 1 km).

6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Przygotowanie dokumentacji wstępnej do audytu.

W złożonej ofercie należy wyszczególnić wszelkie dodatkowe koszty nieuwzględnione w projekcie.

 Przewidywany termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 Termin wykonania prac jest nieprzekraczalny i niesie za sobą wykonanie audytu powykonawczego potrzebnego do dalszego procesu realizacji zadania.

Prace wykonywane będą na obiektach będących w ruchu ciągłym, a niektóre strefy montażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w następujących terminach:

 1. 6.08.2019 r. godz. 1000
 2. 8.08.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zbigniew KURZAWA tel. (32)  288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja instalacji oświetlenia Chłodni wentylatorowej PSP w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie 23.08.2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.