Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Modernizację instalacji oświetlenia Budynku Rozdrabialni Spieku nr 104 w HCM S.A.

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem dla obiektu: Budynek Rozdrabialni Spieku (obiekt nr 104)
 1. Wykonanie układu sterowania zdalnego i lokalnego opartego o sterowniki PLC wraz z monitoringiem pracy, diagnostyką urządzeń w istniejącym systemie SCADA ( iFix) którego zadaniem powinno być:
 • – dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji oświetleniowej
 • – archiwizacja danych,
 • – przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • – graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • – przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, sterowanie oświetleniem,
 • – nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • – system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • – optymalizacja pracy urządzeń i instalacji
 • – opomiarowanie zużycia energii.

  3. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.
  4. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdzenie zgodności z normą.
  5. Kompleksowy demontaż starej instalacji elektrycznej (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez inwestora miejscu do 1 km).
  6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
  7. Przygotowanie dokumentacji wstępnej do audytu.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe prace nie ujęte w projekcie, a niezbędne dla realizacji całości zadania.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do 3 miesięcy od podpisania umowy

Termin wykonania prac jest nieprzekraczalny i niesie za sobą wykonanie audytu powykonawczego potrzebnego do dalszego procesu realizacji zadania.

Prace będą wykonywane na obiektach będących w ruchu ciągłym, a niektóre strefy montażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie.

 

Przed przystąpieniem do składania Ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Terminy wizji lokalnych:

 1. 25.09.2019 r. godz. 10 00
 2. 26.09.2019 r. godz. 10 00

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym (Tabela Elementów Rozliczeniowych) dla każdego punktu zakresu.
 2. Czas realizacji prac wraz ze szczegółowym harmonogramem (z uwzględnieniem poszczególnych punktów realizacji).
 3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań technicznych.
 4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zbigniew KURZAWA tel. (32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Ireneusz WYLEŻAŁEK (32) 288 84 44 wew. 906, kom.512 403 464

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja instalacji oświetlenia Budynku Rozdrabialni Spieku nr 104” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 4 października 2019r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.