Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Modernizacja dwóch wciągników lejniczych Q=6,3T prod. BZUT 

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (dźwig, zwyżka itp.) niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Oferta ważna minimum 60 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: II – III kwartał 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu w odniesieniu do każdego wciągnika osobno.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu w odniesieniu do każdego wciągnika osobno.
 3. Opis technologii wykonywania prac.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem prac oraz dostępną dokumentacją techniczną.
 8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 10. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz do zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 11. Deklarację o wykonaniu prac na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
 12. Kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 13. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Branża mechaniczna:

 1. Pan Jakub Kud tel. (32) 288 84 44 wew. 397; kom. 512 403 451
 2. Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

 

Branża elektryczna:

 1. Pan Paweł Krótki tel. (32) 288 84 44 wew. 712; kom 512 403 440
 2. Pan Marek Góra tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512403 482

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Modernizacja dwóch wciągników lejniczych Q=6,3T prod. BZUT” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

Załącznik: