Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Mechaniczne podbicie torów i rozjazdów za pomocą podbijarki torowej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LWZ Sp. z o.o. z Żórawiny

 

Łączna długość torów do podbicia – około 1100m.

Ilość rozjazdów do podbicia 9 szt.

Termin realizacji prac: październik / listopad 2018 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Warunki płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan TOMASZ MACHURA tel. (32) 288 84 44 wew. 592, kom. 512 403 466.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Mechaniczne podbicie torów  i rozjazdów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 3 sierpnia 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

-swobodnego wyboru oferty,

-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.