Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Kontrola jakości wody z ujęć własnych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Badania Laboratoryjne JARS z Mysłowic.

Zakres badań i ich częstotliwość przedstawia Załącznik nr 1.
Termin realizacji usługi: do 31 grudnia 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt przeprowadzenia kontroli jakości wody.
2. Warunki i forma płatności.
3. Kopia uprawnień potwierdzających zdolność do przeprowadzania badań.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
-Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom 512 403 472.
-Pan Marcin NOWAK tel. 932) 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Kontrola jakości wody z ujęć własnych w 2018 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 18 stycznia 2018r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Załączniki: