Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Częściową rozbiórkę z przebudową budynku rektyfikacji przy PRO”.
Budynek zlokalizowany jest na terenie HCM S.A. Jest to budynek produkcyjny, wybudowany na rzucie prostokąta o ogólnych wymiarach 37,15×30,16m i wysokości ca 27,0m. Zakres prac obejmuje rozebrania części budynku do ogólnych wymiarów 19,00×30,10m i obniżenia jej do wysokości 12,00m.
Zakres prac w Załączniku nr 1- można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług
Przewidywany termin realizacji: do lipca 2018 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w dni robocze w godz. 8.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac. Koszt powinien obejmować wykonanie projektu wykonawczego i technologii prac budowlanych dla w/w zadania.
2. Czas wykonania całości wraz z harmonogramem poszczególnych etapów prac.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i forma płatności.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim, w tym osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – „Częściowa rozbiórka z przebudową budynku rektyfikacji przy PRO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 stycznia 2018 r., godz. 1400.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Załączniki: