Miasteczko Śląskie, dnia 27 grudnia 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego 20kV Huta Cynku w Miasteczku Śląskim

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. z Kielc

Całość prac będzie realizowana na podstawie dokumentacji będącej własnością Zamawiającego.

Dokumentacja będzie udostępniona w czasie wizji lokalnej i przekazana Oferentom w formie elektronicznej.
Dokumentacja składa się z :

Tom A. Projekt Budowlany pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego 20kV Huta Cynku w Miasteczko Śląskim na działce nr 434/8. Lokalizacja Miasteczko Śląskie ul. Hutnicza 17

Branża elektryczna:

Tom B01. Projekt wykonawczy pn.: Rozdzielnia GSZ-2 pole 6kV nr 24 – obwody pierwotne.

Tom B02. Projekt wykonawczy pn.: Rozdzielnia GSZ-2 pole 6kV nr 24 – obwody wtórne.

Tom B03. Projekt wykonawczy pn.: Obwody pierwotne projektowanej rozdzielnicy 6kV i 20 kV.

Tom B04. Projekt wykonawczy pn.: Rozdzielnica e2ALPHA 6kV – obwody wtórne.

Tom B05. Projekt wykonawczy pn.: Rozdzielnica e2ALPHA 20kV – obwody wtórne.

Tom B06. Projekt wykonawczy pn.: Linia kablowa 20kV–przyłącze elektroenergetyczne  nr 5.

Tom B07. Projekt wykonawczy pn.: Układ pomiaru energii elektrycznej – przyłącze elektroenergetyczne nr 5.

Tom B08. Projekt wykonawczy pn.: Rozdzielnica 6kV i 20kV – telemechanika.

Branża konstrukcyjno – budowlana i sanitarna:

Tom C01. Projekt wykonawczy pn.: Stanowisko transformatora i pomieszczenie rozdzielnicy SN 6kV i 20kV.

Tom C02. Projekt wykonawczy pn.: Odwodnienie stanowiska transformatora 20/6kV.

Instrukcja szczegółowa eksploatacji stacji transformatorowej GSZ-2 20/6kV.

Instrukcja współpracy ruchowej.

Zakres prac:

1. Wyposażenie pola nr 24 rozdzielni 6kV w GSZ-2 z połączeniem do nowej rozdzielnii 6kV.

2. Montaż nowej rozdzielni 6kV 6 polowej.

3. Montaż nowej rozdzielni 20kV 3 polowej.

4. Budowa linii kablowej 20kV.

5. Budowa układu pomiarowo-rozliczeniowego przyłącza 20kV.

6. Budowa i wyposażenie stanowiska transformatora 20/6kV.

7. Prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach: rozdzielni 20kV i 6kV, stanowiska transformatora, teren przyległy.

8. Wykonanie aplikacji monitoringu parametrów elektrycznych (przyłącza, pól rozdzielczych, transformatora) i stanów aparatury łączeniowej/ zabezpieczającej w oparciu o system PLC oraz stację operatorską z zainstalowanym systemem SCADA.

Podstawowe funkcje systemu nadzoru/monitoringu:

a) zdalny nadzór nad pracą rozdzielni

b) monitoring wszystkich stanów i parametrów urządzeń rozdzielni (pomiary prądów, napięć, liczników energii, stanów wyłączników/zabezpieczeń itd.),

c) monitoring rozpływu i jakości energii,

d) graficzna prezentacja stanu nadzorowanego obiektu,

e) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów.

f) pełna archiwizacja danych i zdarzeń dla poszczególnych pól.

g) raportowanie na podstawie danych bieżących i archiwalnych,

h) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi (awaria pola, przekroczenie wartości parametrów).

9. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.

10. Dostarczenie protokołów z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.

11. Przygotowanie i uzgodnienie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja nowych urządzeń.

12. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia.

13. Uruchomienie i przeprowadzenie ruchu próbnego nowych urządzeń.

14. Sprawowanie nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń i instalacji – rozruch.

15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji – II kwartał 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

  1. 04.01.2018 r. – godz. 1000
  2. 11.01.2018 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Ocenę kompletności przedstawionej dokumentacji wraz ze wskazaniem koniecznych elementów do uzupełnienia.

2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym (Tabela Elementów Rozliczeniowych) dla każdego punktu z zakresu prac.

3. Czas realizacji prac wraz ze szczegółowym harmonogramem (z uwzględnieniem poszczególnych punktów realizacji).

4. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.

5. Warunki i forma płatności.

6. Warunki i czas trwania gwarancji.

7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznania się z pełnym zakresem prac.

8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

10. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża budowlana:

Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Budowa przyłącza elektroenergetycznego 20kV Huta Cynku w Miasteczku Śląskim” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 18 stycznia 2017 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: