Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Kompleksowej usługi w zakresie ochrony radiologicznej wynikającej z treści ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (wraz z późniejszymi zmianami).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „DOZYMETRIS” Centrum Ochrony Radiologicznej i Dezymetrii Daniel Jankowski z Rypin

 

Przewidujemy zawarcie umowy na czas nieoznaczony / na czas oznaczony – minimum
3 letni, z możliwością wypowiedzenia nie krótszą jak 6 miesięcy (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego), z płatnością zryczałtowaną płatną w okresach miesięcznych bądź rocznych.
Opłata zryczałtowana powinna zawierać wszelkie koszty związane z dojazdami, opłatami pocztowymi, itp.

 

Informujemy, że HCM posiada 2 źródła promieniowania jonizującego, stosowane w układach pomiarowych.

 

Do obowiązków będzie w szczególności należało:

 • Wyznaczenie osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR), która będzie pełniła obowiązki IOR w HCM S.A.
 • Bieżące śledzenie zmian w aktach prawnych i informowanie w przypadku konieczności podjęcia działań przez HCM S.A.
 • Przekazywanie jasnych informacji o środkach jakie należy podjąć w celu zachowania zgodności z aktualnymi aktami prawnymi oraz udzielanie wyjaśnień w interpretacji zapisów prawnych.
 • Bieżąca weryfikacja i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną radiologiczną.
 • Wykonywanie udokumentowanych pomiarów źródeł promieniotwórczych (w tym pomiary mocy dawki i szczelności źródeł) zgodnie z przepisami prawa.
 • Opracowywanie instrukcji, procedur, regulaminów, tematyki szkoleń, itp. dotyczących ochrony radiologicznej.
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń.
 • Dokonywanie zamknięć i otwarć źródeł izotopowych w sytuacjach wynikających z procedur.
 • Zapewnienie nieograniczonej ilości wizyt IOR w celu prawidłowego wykonywania umowy, również w każdym przypadku na wezwanie strony HCM S.A.
 • Zapewnienie dostępności IOR pod telefonem 24h/dobę 7 dni w tygodniu, również w dniu wolne od pracy.
 • Zapewnienie, w sytuacjach awaryjnych, bezzwłocznego dojazdu IOR na teren HCM S.A.
  w czasie nie dłuższym jak 2 godziny od wezwania.

 

Dodatkowe wymagania:

Firma składająca ofertę powinna dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem działalności Huty Cynku oraz, że zna parametry źródeł promieniowania jonizującego i ich lokalizację, a także, że zapoznała się z aktualną dokumentacją ochrony radiologicznej.

Powyższe możliwe jest do okazania podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Do oferty należy również dołączyć kserokopię uprawnień IOR.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dokumentacja techniczna do wglądu podczas wizji lokalnej.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Jan BUDNY, (32) 288 84 44 wew. 700,
 • Pan Tadeusz MAZUR, tel. (32) 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Kompleksowa usługa
w zakresie ochrony radiologicznej (Zp 20672)”
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do 5 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.