Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Kompensacja mocy biernej stacja SO-42 pole 1 i 26


Zakres prac:

ETAP I: KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ STACJA SO-42 pola 1

 1. Wykonanie pomiarów sieci w celu doboru właściwego układu.
 2. Wykonanie projektu technicznego modernizacji pola nr 1 w rozdzielni SO-42 oraz montażu baterii kondensatorów.
 3. Opracowanie technologii wykonania robót (uwzględniającą etapowość prac)
 4. Pole nr 1 w Rozdzielni SO-42 należy wyposażyć w następującą aparaturę:
 • wyłącznik próżniowy z napędem silnikowym do zbrojenia wyłącznika (220 V DC) o prądzie znamionowym In≥800A Uzn≥12kV, znamionowy symetryczny prąd zwarciowy Isc ≥31,5kA, znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ip ≥80kA,
 • odłączniki szynowe (2 szt.) z napędami ręcznymi i blokadami elektromagnetycznymi o następujących prądach znamionowych: In≥800 Uzn≥10kV, prąd zwarciowy I1 sek ≥31,5kA, znamionowy prąd szczytowy Isz ≥80kA,
 • odłącznik kablowy z napędem ręcznym oraz uziemnikiem i blokadą elektromagnetyczną o następujących prądach znamionowych: In≥1600A Uzn≥10kV, prąd zwarciowy I1 sek ≥31,5kA, znamionowy prąd szczytowy Isz ≥80kA,
 • elektroniczna blokada uziemnika w celu wyeliminowania możliwości przypadkowego załączenia uziemnika na zwarcie,
 • cyfrowe zabezpieczenie zespolone klasy e2Tango realizujące ochronę od zwarć międzyfazowych, przeciążeń, zwarć doziemnych, ochronę różnicową oraz pomiary podstawowych parametrów elektrycznych, w tym prądu, napięcia, energii czynnej i biernej, cos φ,
 • przekładniki prądowe o przekładniach i dopuszczalnych obciążeniach dopasowanych do rzeczywistych obciążeń w danym polu i zastosowanych zabezpieczeń. Pozostałe parametry przekładników: prąd wtórny 5A, klasa dokładności 5P lub 10P,
 • zabudowanie przekładnika Ferrantiego na wyjściu z pola
 • wykonanie i wymiana kompletu nowego oszynowania i toru prądowego wraz z wymianą izolatorów porcelanowych (wsporczych i przelotowych) o przekrojach dostosowanych do występujących obciążeń oraz zastosowanej aparatury,
 • wykonanie instalacji uziemienia,

Pozostałe parametry zastosowanej powyżej aparatury: Uzn≥10kV znamionowy symetryczny prąd zwarciowy Isc ≥31,5kA, znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ip ≥80kA,.

 1. Na zmodernizowane pole oddane do ruchu oraz zabudowaną baterię kondensatorów wykonawca przedłoży komplet protokołów odbioru, pomiarów. Dokumentację projektową i wykonawczą należy dostarczyć do Zamawiającego.
 2. Bateria kondensatorów:
 • układ powinien zapewnić człon o mocy 0,75 MVar przy napięciu 6,3 kV,
  • człon kondensatorowy będą sterowane ręcznie (załączenie i wyłączenie o zadanej przez obsługę godzinie), włączane manewrowo przez odpowiednią aparaturę łączeniową z dobezpieczeniem o zdolności wyłączalnej co najmniej 50kA,
  • wyłączanie awaryjne baterii kondensatorowej ma być zrealizowane przez zabezpieczenia elektroenergetyczne będące na wyposażeniu pola zasilającego w rozdzielni 6kV,
  • bateria kondensatorów powinna być wykonana jako wnętrzowa i wyposażona:
 • w dławiki tłumiące wyższe harmoniczne, wyposażone w czujnik temperatury na rdzeniu,
 • w ograniczniki przepięć w członie w trzech fazach,
 • przekładniki napięciowe w układzie pełnej gwiazdy do rozładowywania kondensatorów,
 • stycznik z dobezpieczeniem dobranym pod warunki zwarciowe w Rozdzielni SO-42,
  • układ połączeń kondensatorów –gwiazda,
  • zastosowanie urządzeń i osprzętu elektrycznego, produkowanego w krajach UE,
  • wykonanie wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonanie wygrodzenia zabezpieczającego przed dostępem osób niepowołanych do elementów będących pod napięciem.
  • Użycie blokad uniemożliwiających załączenie lub powodujących wyłączenie podczas otwarcia drzwi do pola 1.
  • Wyłożenie kabla o długości o koło 80m między baterią kondensatorów a polem zasilającym.
 1. Realizacja zakresu rzeczowego zamówienia
  • przeprowadzenie modernizacji pola 1 w Rozdzielni 6 kV SO-42,
  • montaż baterii kondensatorów i aparatury łączeniowej manewrowej.
 2. Wykonanie pomiarów i prób ruchowych.
 3. Zabudowana bateria kondensatorów nie może powodować zakłóceń pracy sieci oraz wpływać na pracę innych urządzeń.
 4. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.
 5. Akceptacja dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ETAP II: KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ STACJA SO-42 pola 26

 1. Wykonanie pomiarów sieci w celu doboru właściwego układu.
 2. Wykonanie projektu technicznego modernizacji pola nr 26 w rozdzielni SO-42 oraz montażu baterii kondensatorów.
 3. Opracowanie technologii wykonania robót (uwzględniającą etapowość prac)
 4. Pole nr 26 w Rozdzielni SO-42 należy wyposażyć w następującą aparaturę:
  • wyłącznik próżniowy z napędem silnikowym do zbrojenia wyłącznika (220 V DC) o prądzie znamionowym In≥800A Uzn≥12kV, znamionowy symetryczny prąd zwarciowy Isc ≥31,5kA, znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ip ≥80kA,
  • odłączniki szynowe (2 szt.) z napędami ręcznymi i blokadami elektromagnetycznymi o następujących prądach znamionowych: In≥800 Uzn≥10kV, prąd zwarciowy I1 sek ≥31,5kA, znamionowy prąd szczytowy Isz ≥80kA,
  • odłącznik kablowy z napędem ręcznym oraz uziemnikiem i blokadą elektromagnetyczną o następujących prądach znamionowych: In≥1600A Uzn≥10kV, prąd zwarciowy I1 sek ≥31,5kA, znamionowy prąd szczytowy Isz ≥80kA,
  • elektroniczna blokada uziemnika w celu wyeliminowania możliwości przypadkowego załączenia uziemnika na zwarcie,
  • cyfrowe zabezpieczenie zespolone klasy e2Tango realizujące ochronę od zwarć międzyfazowych, przeciążeń, zwarć doziemnych, ochronę różnicową oraz pomiary podstawowych parametrów elektrycznych, w tym prądu, napięcia, energii czynnej i biernej, cos φ,
  • przekładniki prądowe o przekładniach i dopuszczalnych obciążeniach dopasowanych do rzeczywistych obciążeń w danym polu i zastosowanych zabezpieczeń. Pozostałe parametry przekładników: prąd wtórny 5A, klasa dokładności 5P lub 10P,
  • zabudowanie przekładnika Ferrantiego na wyjściu z pola
  • wykonanie i wymiana kompletu nowego oszynowania i toru prądowego wraz z wymianą izolatorów porcelanowych (wsporczych i przelotowych) o przekrojach dostosowanych do występujących obciążeń oraz zastosowanej aparatury,
  • wykonanie instalacji uziemienia,

Pozostałe parametry zastosowanej powyżej aparatury: Uzn≥10kV znamionowy symetryczny prąd zwarciowy Isc ≥31,5kA, znamionowy  prąd zwarciowy załączalny Ip ≥80kA,.

 1. Na zmodernizowane pole oddane do ruchu oraz zabudowaną baterię kondensatorów wykonawca przedłoży komplet protokołów odbioru, pomiarów. Dokumentację projektową i wykonawczą należy dostarczyć do Zamawiającego.
 2. Bateria kondensatorów:
  • układ powinien zapewnić człon o mocy 0,75 MVar przy napięciu 6,3 kV,
  • człon kondensatorowy będą sterowane ręcznie (załączenie i wyłączenie o zadanej przez obsługę godzinie), włączane manewrowo przez odpowiednią aparaturę łączeniową z dobezpieczeniem o zdolności wyłączalnej co najmniej 50kA,
  • wyłączanie awaryjne baterii kondensatorowej ma być zrealizowane przez zabezpieczenia elektroenergetyczne będące na wyposażeniu pola zasilającego w rozdzielni 6kV,
  • bateria kondensatorów powinna być wykonana jako wnętrzowa i wyposażona:
 • w dławiki tłumiące wyższe harmoniczne, wyposażone w czujnik temperatury na rdzeniu,
 • w ograniczniki przepięć w członie w trzech fazach,
 • przekładniki napięciowe w układzie pełnej gwiazdy do rozładowywania kondensatorów,
 • stycznik z dobezpieczeniem dobranym pod warunki zwarciowe w Rozdzielni SO-42,
  • układ połączeń kondensatorów –gwiazda,
  • zastosowanie urządzeń i osprzętu elektrycznego, produkowanego w krajach UE,
  • wykonanie wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonanie wygrodzenia zabezpieczającego przed dostępem osób niepowołanych do elementów będących pod napięciem.
  • Użycie blokad uniemożliwiających załączenie lub powodujących wyłączenie podczas otwarcia drzwi do pola 26.
  • Wyłożenie kabla o długości o koło 80m między baterią kondensatorów a polem zasilającym.
 1. Realizacja zakresu rzeczowego zamówienia
  • przeprowadzenie modernizacji pola 26 w Rozdzielni 6 kV SO-42,
  • montaż baterii kondensatorów i aparatury łączeniowej manewrowej.
 2. Wykonanie pomiarów i prób ruchowych.
 3. Zabudowana bateria kondensatorów nie może powodować zakłóceń pracy sieci oraz wpływać na pracę innych urządzeń.
 4. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.
 5. Akceptacja dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 Termin realizacji: lipiec 2019 r.

Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 21.02.2019 r. godz. 1000
 2. 27.02.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z wyszczególnieniem poszczególnych etapów.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Kompensacja mocy biernej stacja SO-42 pole 1 i 26” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 6 marca 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.