Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza w związku z realizacją projektu badawczego pt.: „Innowacyjna technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego powstającego w procesie rektyfikacji cynku” realizowanego w ramach badań B+R z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – POIR.01.01.01-00-0047/21  i planowaną budową instancji pilotażowej dla weryfikacji opracowanej technologii –  do  złożenia ofert cenowych na wymienione niżej urządzenia wchodzące w skład instalacji:

I. Reaktor R-1 do ługowania zgarów o podstawowych parametrach i wyposażeniu:

 1. objętość nominalna 2 m3, z zewnętrzną izolacją termiczną,
 2. materiał konstrukcyjny, stal kwasoodporna lub PVDF,
 3. ogrzewania przeponowe (płaszcz grzewczy lub wewnętrzna wężownica), temperatura prowadzenia procesu – 95°C,
 4. mieszadło łopatkowe, wał mieszadła napędzany silnikiem elektrycznym poprzez motoreduktor,
 5. łamacz wirów,
 6. pokrywa ługownika wyposażona we włazy załadowcze substratów, oraz króciec do przyłączenia do instalacji odciągowej, wyposażony w chłodnicę zwrotną (ze względu na intensywne straty parowania podczas ługowania),
 7. pH < 0; (15 % roztwór H2SO4).

II. Reaktor R-3 wytrącania osadu (służący również jako mieszalnik repulpacji osadu) o podstawowych parametrach i wyposażeniu:

 1. objętość nominalna 2 m3, z zewnętrzną izolacją termiczną,
 2. materiał konstrukcyjny, stal kwasoodporna (środowisko utleniające H2O2) lub PVDF,
 3. ogrzewania przeponowe (płaszcz grzewczy lub wewnętrzna wężownica), temperatura prowadzenia procesu – 50-70°C,
 4. mieszadło łopatkowe, wał mieszadła napędzany silnikiem elektrycznym poprzez motoreduktor,
 5. łamacz wirów,
 6. pomiar redox,
 7. pokrywa ługownika wyposażona we włazy załadowcze substratów, oraz króciec do przyłączenia do instalacji odciągowej,
 8. pH < 0; (15 % roztwór H2SO4).

III. Reaktor cementacji koncentratu R-5 (służący również jako mieszalnik repulpacji koncentratu ) o podstawowych parametrach i wyposażeniu:
wykonania urządzenia w standardzie antywybuchowym Ex (wydzielający się wodór),

 1. objętość nominalna 3 m3, z zewnętrzną izolacją termiczną,
 2. materiał konstrukcyjny, stal kwasoodporna,
 3. ogrzewania przeponowe (płaszcz grzewczy lub wewnętrzna wężownica), temperatura rozpoczęcia procesu – 40°C (max. reakcyjna wynikowa temperatura ok. 80°C),
 4. mieszadło łopatkowe, wał mieszadła napędzany silnikiem elektrycznym poprzez motoreduktor,
 5. łamacz wirów,
 6. pokrywa ługownika wyposażona we włazy załadowcze substratów, oraz króciec do przyłączenia do instalacji odciągowej, wykonania instalacji w standardzie antywybuchowym Ex (wydzielający się wodór),
 7. kontrola emisji i objętościowego stężenia wodoru w strumieniu wentylacyjnym,
 8. pH < 0; (15 % roztwór H2SO4),
 9. pomiar wartości pH i potencjału redoks zawiesiny.

IV. Pompa dozowania kwasu siarkowego + przepływomierz objętościowy –  do przygotowania  15% roztworu H2SO4 reaktorze – 0,125 m3 96% H2SO4 na jeden cykl

V. Pompa dozowania kwasu siarkowego z przepływomierzem objętościowym, do regulacji wartości pH w zawiesinie reakcyjnej, 51 dm3 96% H2SO4 na cykl

VI. Prasa KM-1 dla filtracji zawiesiny po ługowaniu produktu ołowiowego o wymiarach płyt 630*630 i ilości 9 szt. płyt z zestawie (1+4+3+1) (płyta czołowa + płyta membranowa + płyta kombinacyjna + płyta końcowa), materiał korpusów PP UH, materiał membran EPDM;

Podstawowe parametry zawiesiny:

 1. zagęszczenie < 100 g c.st /dm3,
 2. temperatura zawiesiny < 95oC ,
 3. uziarnienie produktu stałego w zawiesinie zawiesiny < 0,4 mm
 4. stężenie kwasu ok 130 g/dm3 H2SO4

 

Proces filtracji obejmuje:

 1. filtracje podstawową tj. objętość zawiesiny 1,5 m3 w tym ok.150 kg masy,
 2. czas filtracji 20 min,
 3. docisk I (p – 3 atm.),czas docisku 3 min
 4. płukanie osadu na filtrze: czas 7 min , objętość wody V= 0,44m3
 5. docisk II (p -10 bar), czas docisku 3 min
 6. suszenie sprężonym powietrzem (p 6 bar) – czas 4 min
 7. czas międzyoperacyjny -23 min
 8. czas całkowity cyklu – 60 min
 9. Ilość cykli filtracji na zmianę: 1 do 2

 

VII. Prasa KM-2 dla filtracji zawiesiny cyny o wymiarach płyt 630*630 i ilości 5 szt. płyt z zestawie (1+2+1+1) (płyta czołowa + płyta membranowa + płyta kombinacyjna + płyta końcowa) materiał korpusów PP UH, materiał membran EPDM ,

  Podstawowe parametry zawiesiny:

 1. zagęszczenie ok 15 g/dm3,
 2. temperatura zawiesiny 70oC ,
 3. uziarnienie zawiesiny średnio 10 µm po chemicznym wytrącaniu
 4. stężenie kwasu ok 130 g/dm3 H2SO4

 

Proces filtracji obejmuje:

 1. filtracje podstawową tj. objętość zawiesiny 1,5 m3 w tym ok. 30 kg masy,
 2. czas filtracji 25 min,
 3. docisk I (p – 3 atm),]czas docisku 4 min
 4. suszenie sprężonym powietrzem( p 6 bar) – czas 4 min
 5. czas międzyoperacyjny -27 min
 6. czas całkowity cyklu – 60 min
 7. Ilość cykli filtracji na zmianę: 1 do 2

 

VIII. Prasy KM-3 dla filtracji zawiesiny wytrąconego germanu o wymiarach płyt 630*630 i ilości 7 szt. płyt z zestawie (1+3+2+1) (płyta czołowa + płyta membranowa + płyta kombinacyjna + płyta końcowa) ), materiał korpusów PP UH, materiał membran EPDM;

Podstawowe parametry zawiesiny:

 1. zagęszczenie ok. 15 g/dm3
 2. temperatura zawiesiny 70oC ,
 3. uziarnienie zawiesiny średnio 10 µm po chemicznym wytrącaniu
 4. pH ok 1,5 (stężenie kwasu ok 20 g/dm3 H2SO4

Proces filtracji obejmuje:

 1. filtracje podstawową tj. objętość zawiesiny 1,7 m3, w tym ok.40 kg masy
 2. czas filtracji 25 min,
 3. docisk I (p – 3 atm.),]czas docisku 4 min
 4. suszenie sprężonym powietrzem (p 6 bar) – czas 4 min
 5. czas międzyoperacyjny -27 min
 6. czas całkowity cyklu – 60 min
 7. ilość cykli filtracji na zmianę: 1 do 2

Oferta dla pras filtracyjnych powinna zawierać kompletne wyposażenie łącznie z pompami dla filtracji podstawowej, pompy przemywania placka filtracyjnego do prasy KM-1, tkaninami filtracyjnymi, szafą sterującą, myjką tkanin, zestawem niezbędnych czujników, mierników dla prawidłowego funkcjonowania prasy, wymiarów całkowitej konstrukcji, masy całkowitej prasy, oraz kompresorem dla obsługi trzech pras (z podaniem ceny samego kompresora).

 

IX. Przesiewacz wibracyjny –  sito o wielkości oczek 0,4 mm, podziarno kierowane jest do procesu ługowania. Wydajność przesiewania do 200 kg/h.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty na poszczególne urządzenia która powinna zawierać:

 1. Koszt dostawy urządzenia
 2. Czas realizacji
 3. Warunki i forma płatności
 4. Warunki i czas trwania gwarancji

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Liebner Michał tel. (32) 288 84 44 wew. 785 tel. kom. 512 403 390 email: mliebner@hcm.com.pl

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta PTR – POIR.01.01.01-00-0047/21” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 9 września 2022 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.