Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Dostawę, montaż i uruchomienie falownika silnika wentylatora odciągu spalin nr 1 Oddziału Rektyfikacji Cynku

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Control-Service z Krakowa

 

Przedmiotowy falownik przewidziany jest do zasilania silnika wentylatora odciągowego spalin na Oddziale Rektyfikacji Cynku. Obecnie silnik ten (typu SF400 X6S o mocy 400 kW, zasilany napięciem 500V AC, prędkość nominalna 990 obr/min) zasilany jest przez przestarzały i wyeksploatowany falownik Allen Bradley 1336F-C600-AN-EN. Sterowanie odbywa się z centralnego systemu sterowania przy wykorzystaniu sygnałów analogowych w standardzie 4-20 mA oraz sygnałów cyfrowych. Silnik jest sterowany w zakresie prędkości 0-prędkość nominalna. Do systemu nadrzędnego falownik przekazuje drogą analogową bieżące obroty i amperaż oraz sygnały gotowości, pracy i sygnał awarii.

Po modernizacji układu przewidujemy wymianę falownika na obecnie produkowany model będący bezpośrednim następcą aktualnego falownika lub odpowiedni model firmy Danfoss serii FC-302 w zależności od cen i czasu realizacji dostawy. Zabudowa falownika przewidziana jest w stycznikowni 500 V Oddziału Rektyfikacji Cynku – należy zabudować dodatkową szafę falownika lub przewidzieć montaż ścienny – w zależności od proponowanego falownika. Dodatkowo należy objąć ofertą dostawę i wyłożenie nowego kabla zasilającego falownik, kabla falownik – silnik oraz skrzynek sterowania lokalnego i kabli sterowniczych. Zasadniczy sposób regulacji i sygnalizacji – bez zmian, dodatkowo należy przewidzieć możliwość rozbudowania diagnostyki – stąd ofertowane falowniki powinny mieć również możliwość komunikacji przy wykorzystaniu protokołu Modbus RTU lub (preferowany) Modbus TCP.

 

Zakres prac:

 1. Dostarczenie projektu wykonawczego elektrycznego oraz AKPIA nowego układu.
 2. Dostawa, montaż falownika wraz z przygotowaniem stanowiska, szafą skrzynkami sterowniczymi, zabezpieczenia, układ sterowania i pomiarów, doposażenie pola zasilającego, kable zasilające falownik i silnik oraz sterownicze.
 3. Programowanie parametrów i nastaw falownika i ewentualnych innych programowalnych elementów, oraz przekazanie ich nastaw.
 4. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i udział w rozruchu, przekazanie układu do pracy ciągłej.
 5. Dostarczenie projektu powykonawczego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości spraw zabezpieczy Wykonawca

 

Termin realizacji prac: I kwartał 2023 r.

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 17.01.2023 r. godz. 1000
 2. 24.01.2023 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Kosztorys szczegółowy prac i materiałów składających się na wykonanie zadania.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań.
 5. Ważność oferty.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marek Góra tel.(32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 2. Pan Paweł Krótki tel. (32) 288 84 44 wew.712, kom. 512 403 440
 3. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostawa, montaż i uruchomienie falownika silnika wentylatora odciągu spalin nr 1 Oddziału Rektyfikacji Cynku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 stycznia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.