Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dostawę i montaż podparć konstrukcji żelbetowej w osadniku DORE`A nr 2 w oparciu o zakres prac  – Załącznik nr 1.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu i potwierdzeniu zamówienia do realizacji.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Oddziału MGW.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 1. Marcin Nowak – Kierownik Oddziału Wodno-Ściekowego – tel. kom. 512 403 452,
 2. Tomasz Kałmuk – Mistrz Gospodarki Wodno-Ściekowej tel.- kom. 512 403 472,
 3. Szymon Niemiec – Inspektor Nadzoru Budowlanego – tel. kom. 510 105 415.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z zakresem prac.
 2. Czas realizacji zakresu prac.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI Dostawa i montaż podparć konstrukcji żelbetowej w osadniku DORE`A nr 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 6 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od realizacji prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: