ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR/ 0358 / 2019 z dnia 23 września 2019 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych  prac badawczo – rozwojowych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o z Warszawy

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.10.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna Hutnicza 17 42-610 Miasteczko Śląskie NIP 645-000-59-34

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego

 

Miejsce składania ofert:

Siedziba firmy: Hutnicza 17 42-610 Miasteczko Śląskie

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPROSZENIA

Romuald Block  tel.32-2888444 wew.235; kom.693 282 030; poczta    e-mail.rblock@hcm.com.pl

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna Hutnicza 17 42-610 Miasteczko Śląskie

 

CEL ZAMÓWIENIA

Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych  prac badawczo – rozwojowych.

 

FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest finansowany w szczególności w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: ,,Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z wykorzystaniem modelowania procesowego”, Program sektorowy INNOSTAL, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy INNOSTAL, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego traktowania oferentów.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych  prac badawczo – rozwojowych.

 

 1. Wymagane parametry techniczne koksu wielkopiecowego:

 

Granulacja 25-80 mm
Wr max 6%
Ad max 10,5%
Vdaf max 1,0%
Sd max 0,75%
M40 min 70%
M10 max 10%
CSR min. 54%
CRI max 36%
Podziarno max 6%
Nadziarno max 8%
 1. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby HCM S.A. transportem kolejowym, w ilości  2 400 ton.
 2. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany będzie dostarczyć wszelkie dokumenty (karty charakterystyki, świadectwa jakości, certyfikaty) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.
 3. Dostawca koksu zobowiązuje się każdorazowo na etapie realizacji dostawy do poddania  kontroli jakościowej procesu technologicznego produkcji koksu przez certyfikowane uprawnionej jednostki  na własny koszt.
 4. Termin płatności za dokonane dostawy to minimum 30 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby

 

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty.

DODATKOWE ADNOTACJE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Ministerstwa Rozwoju (Baza konkurencyjności):  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl w dniu 23.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:    http://www.hcm.com.pl/przetargi/ w dniu 23.09.2019 r.

KOD CPV I NAZWA KODU CPV

09100000-0 – Paliwa

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja dostaw  w I połowie listopada 2019 roku

 

DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
 2. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację  tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z treścią niniejszego zaproszenia lub odpowiedzi  Zamawiającego na pytania, udostępnionych Oferentom.
 4. W przypadku dostawców nie będących producentami koksu, dopuszcza się dostawy wyłącznie z jednej koksowni, którą należy w ofercie wskazać. Nie dopuszcza się dostaw mieszanek koksu produkcji dwóch lub więcej koksowni.

 

 

LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta (wzór: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi zawierać następujące dokumenty:

1) Oświadczenie, o braku powiązań (wzór: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

 

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

 

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. Wszystkie oferty, jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która   nie będzie zgodna przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ważnych ofert, które:
 • zostały złożone w terminie, są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,

Ÿ zawierają cenę netto bez akcyzy za dostawę koksu wielkopiecowego podaną w walucie polskiej   i     w sposób jednoznaczny, a także zastrzeżeniem iż cena ta obejmuje wszystkie koszty dostawy do zakładu Zamawiającego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itd.,

 • wskazano osobę do kontaktu wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi,
 • oferta została złożona na odpowiednim formularzu i podpisana przez osobę upoważnioną,
 • oferta odnosi się do wszystkich kryteriów oceny punktowej w sposób umożliwiający dokonanie oceny.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów:

 

 • Cena: do 100 pkt.

Ocenie podlega cena łączna netto oferty.

Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) x 100 pkt.

 

 1. Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona, jako najbardziej korzystna oferta.
 2. W przypadku, kiedy oferenci podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Formularzu Oferty.
 3. Terminem rozpoczęcia realizacji umowy jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia jest data podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM W WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania ofertowego  przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w zapytaniu ofertowym, a także niedokonania wyboru oferty  W takich przypadkach Oferentom, / Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

 

Załączniki: