Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Dostawę i wymianę zasobnika Z-1 zbiornika nr 26

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ‘HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

 

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

Konstrukcja zasobnika Z-1 zawarta w Załączniku nr 2.

 

Przewidywany termin realizacji:

 1. Prefabrykacja zbiornika: do 15.04.2023 r.
 2. Wymiana: całkowity czas wymiany – 21 dni, rozpoczęcie 24.04.2023 r. – dokończenie wymiany w trakcie kampanii tlenkowej po postoju głównym

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Technologia wykonania i wymiany, ilość i wymiary elementów prefabrykowanych leży w gestii Wykonawcy (zgodnie z opracowana przez siebie technologią).

 

Materiał do prefabrykacji i niezbędny sprzęt techniczny zabezpiecza oferent.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac. W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac – w ofercie należy wycenić osobno wykonanie prefabrykacji oraz wymianę zasobnika.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzieli Pan Zbigniew KOŁACZEK kom. 512 403 423

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostawa i wymiana zasobnika Z-1 zbiornika nr 26 (Zp 31924) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: