Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dostawa i wymiana uszkodzonych elementów szynoprzewodu prod. Wampfler 60A na suwnicy Q=5T o nr rej: 330930754 na wydziale Spiekalni (nad miesz. II stopnia).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

Zakres prac obejmuje:

 1. Dostawa i wymiana uszkodzonych elementów szynoprzewodu produkcji Wampfler 60A na odcinku około 12m na suwnicy lejniczej Q=5T wydziału PSK.
 2. Przyłączenie układu z dotychczasowych zastępczych przewodów zasilających na wymieniony szynoprzewód, wyczyszczenie szafy sterowniczej z zalegającego pyłu i podłączenie układu zasilania zgodnie z obowiązującym schematem zawartym w dokumentacji UDT.
 3. Wykonanie pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz odporności izolacji na suwnicy.
 4. Wykonanie prób testowych i ruchowych po wykonaniu naprawy.
 5. Wystawienie poświadczenia na wykonane roboty i DTR szynoprzewodu.
 6. Uczestnictwo w odbiorze UDT suwnicy po wykonaniu prac.

Dojście do suwnicy i szynoprzewodu możliwe jest tylko przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

Planowany termin realizacji prac: styczeń 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Warunkiem podpisania protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, będzie pozytywny odbiór suwnicy przez UDT.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień UDT do wykonywania tego typu prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub KUD tel. kom. 512 403 451, wew. 397.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa i wymiana uszkodzonych elementów szynoprzewodu prod. Wampfler 60A na suwnicy Q=5T o nr rej: 330930754 na wydziale Spiekalni” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna) w terminie do dnia 14.12.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.   swobodnego wyboru oferty,
 2.   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3.   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4.   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.