Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dostawę i montaż podparć konstrukcji żelbetowej w osadniku DORE`A nr 2.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 08.04.2021 r.

Zakres prac  – Załącznik nr 1.

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu i potwierdzeniu zamówienia do realizacji.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Oddziału MGW.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Marcin Nowak kom. 512 403 452,
 • Tomasz Kałmuk kom. 512 403 472,
 • Szymon Niemiec kom. 510 105 415.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega  w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu.
 • Należy podać koszt montażu podpór, miesięcznej dzierżawy oraz demontażu w osobnych pozycjach,
 • W ofercie należy ująć koszt klinów potrzebnych do dostosowania się do skosów istniejącego zbiornika żelbetowego
 1. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 5. Warunki gwarancji.
 6. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI Dostawa i montaż podparć konstrukcji żelbetowej w osadniku DORE`A nr 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 lutego 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: