ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR/ 88 / 2018

z dnia 14 marca 2018 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż analizatora gazu poredukcyjnego gazów CO i CO2 wraz z układem przygotowania próbki.

UWAGA: Komisja nie dokonała wyboru oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

16 04 2018 r., godzina 13.00.

ZAMAWIAJĄCY

HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna

Hutnicza 17

42-610 Miasteczko Śląskie

NIP 645-000-59-34

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

Ofertę należy złożyć w Registraturze Zamawiającego (Biurowiec, pokój 107 na parterze) Wskazane biuro jest  czynne w godz. 700 – 1300 w dni robocze.

Miejsce składania ofert:

Siedziba firmy:

Hutnicza 17

42-610 Miasteczko Śląskie

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPROSZENIA

Tadeusz Mazur tel.32-2888444 wwew.800; kom.512403 442; poczta     e-mail.tmazur@hcm.com.pl

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna

Hutnicza 17

42-610 Miasteczko Śląskie

CEL ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż analizatora gazu poredukcyjnego gazów CO i CO2 wraz z układem przygotowania próbki.

FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest finansowany w szczególności w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: ,,Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska”, Program sektorowy INNOSTAL, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy INNOSTAL, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego traktowania oferentów.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż analizatora Co i CO2 wraz z układem przygotowania próbki.
 • Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie:
  • Dostarczyć wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu.
  • Demontaż starego i montaż nowego systemu ( w tym montaż króćca i tras pomiarowych ) Dostarczyć protokoły z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzenia.
  • Podłączenie aparatury na obiekcie oraz uruchomienie i przeprowadzenie prób.
  • Szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
  • Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji.
  • Serwis gwarancyjny ( min.24 miesiące w raz z dostawą i zabudową materiałów eksploatacyjnych ).
  • Dostarczyć protokoły z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzenia.
   • Parametry urządzenia zestawiono w poniższej tabeli:
Parametr Wartość
Zakres pomiarowy CO 0-40%

CO2 0-20%

Z wyjściami prądowymi 4-20mA
Gaz kalibracyjny CO 22%, CO2 10%, H2 2,6%
Jakość pomiaru
Szum sygnału pomiarowego < 1% najmniejszego zakresu
Minimalny próg detekcji 1% aktualnego zakresu
Rozdzielczość sygnału < 0,1% zakresu wyjściowego

maks. 4,5 cyfr

Charakterystyka Zlinearyzowana
Błąd liniowości W największym zakresie pomiarowym:

< 1% pełnego zakresu;

W najniższym zakresie pomiarowym:

< 2% pełnego zakresu

Powtarzalność < 1% najmniejszego zakresu pomiarowego

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
 2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
 3. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem ich prowadzenia.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.

DODATKOWE ADNOTACJE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Ministerstwa Rozwoju (Baza konkurencyjności):  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl w dniu 14.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:   http://www.hcm.com.pl/przetargi/ w dniu 14.03.2018 r.

Na etapie postępowania ofertowego możliwe jest przeprowadzanie wizji lokalnej wraz z zadawaniem pytań i modyfikacją treści zapytania ofertowego.  Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Pytania tylko i wyłącznie zadaje się w formie pisemnej, żadne inne ustalenia na etapie   postępowania przetargowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie będą wykonywane. Odpowiedzi zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będą w formie pisemnej.

Warunki Gwarancje:

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesiące  gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wszystkie wykonane prace.

KOD CPV I NAZWA KODU CPV

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Dostawa i montaż i uruchomienie urządzenia: do 8 tygodni (liczone od daty zawarcia umowy),
 • Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 7

DODATKOWE WARUNKI

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
 3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości  osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)

6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta (wzór: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie, o braku powiązań (wzór: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

2) Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. Wszystkie oferty, jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona, jako niezgodna   z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ważnych ofert, które:
 • zostały złożone w terminie, są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
 • wskazano osobę do kontaktu wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi,
 • oferta została złożona na odpowiednim formularzu i podpisana przez osobę upoważnioną,
 • oferta odnosi się do wszystkich kryteriów oceny punktowej w sposób umożliwiający dokonanie oceny.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:
 • Cena: 90 pkt

Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Przez cenę rozumie się łącznie koszt dostawy urządzenia, i jego  instalacji. Poszczególne składniki ceny winny być w ofercie wyszczególnione.

Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 90 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) x 90 pkt.

 • Termin zapłaty: 10 pkt

Ocenie podlega termin zapłaty. Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym terminem, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu zapłaty zgodnie ze wzorem: (termin płatności danej oferty / najdłuższy termin zapłaty) x 10 pkt.

 1. Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona, jako najbardziej korzystna oferta.
 2. W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najniższej cenie.
 3. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Formularzu Oferty.
 4. Terminem rozpoczęcia realizacji umowy jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia jest data podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo  z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty,  które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM W WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania ofertowego  przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w zapytaniu ofertowym, a także niedokonania wyboru oferty  W takich przypadkach Oferentom, / Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

Załączniki: