Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Dostarczenie nowego bębnowego filtra próżniowego wraz z wyposażeniem

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VEKAMAF WARSZAWA z Warszawy

Obrotowy bębnowy filtr próżniowy TEFSA typ VTF-26.2/30 lub kompatybilny (ze względu na ograniczone miejsce oraz posiadane projekty zabudowy i technologii). Całkowita powierzchnia filtracji ok 25,0m2, wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Sposób rozładunku – skrobak.

 

Wyposażenie filtra:

– pompa próżniowa,

– szafa zasilająca – sterownicza 500V wyposażona w panel sterowniczy pozwalający sterować filtrem wraz z przyległymi urządzeniami (sterownik PLC Omron, falowniki Danfoss).

– AKPiA.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: dostawa do 24.04.2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany jest do udostępnienia DTR urządzeń i wstępnej dokumentacji w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Marcin NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostarczenie nowego bębnowego filtra próżniowego wraz z wyposażeniem” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10.08.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.