Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

 • Doraźnych robót remontowych podczas planowanych postojów wydziałów produkcyjnych PSK, PSP – orientacyjny termin realizacji prac (średnio co 2 tygodnie).
 • Usuwania awarii w w/w wydziałach produkcyjnych – wymagana mobilność firmy do 2 godzin od zgłoszenia przez HCM S.A. awarii.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego oraz PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac obejmuje: roboty ślusarskie, spawalnicze i montażowe oraz prefabrykację części.

Termin realizacji prac: kwiecień 2020 r. ÷ kwiecień 2021 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług remontowych urządzeń technologicznych hutniczych i fabryki kwasu siarkowego,
 3. dysponujący mobilną brygadą remontową posiadającą niezbędne materiały i sprzęt, w sytuacji wystąpienia awarii,
 4. dysponują mobilną brygadą remontową posiadającą niezbędne materiały i sprzęt w sytuacji wystąpienia awarii,
 5. dysponują możliwością wykonania obróbki strumieniowo-ściernej,
 6. posiadają środki transportu: wózek platformowy, wózek widłowy, samochód dostawczy do 3,5T, opcjonalnie sprzęt do ciężkich robót typu ciężkie wózki widłowe i dźwigi (ująć jako osobny punkt w ofercie),
 7. posiadają możliwość zorganizowania podręcznego warsztatu remontowego na terenie HCM w celu dokonania drobnych bieżących napraw oraz dorobienia części (wykonanie konstrukcji spawanych oraz prace obróbki skrawaniem),
 8. dysponują potencjałem ludzkim nie mniejszym jak 16 osób z uprawnieniami spawacza metodą oznaczoną nr 111 i 135 oraz wykwalifikowanych ślusarzy monterów i mechaników,
 9. dyspozycyjność na każde wezwanie w okresie 6-ciu dni tygodnia, możliwość ciągłej pracy przy usuwaniu awarii od momentu rozpoczęcia do zakończenia
 10. dysponują pracownikami do regeneracji powłok ołowiarskich wyposażenia Elektrofiltra Mokrego (dotyczy tylko firm które mają zamiar świadczyć usługi na terenie Fabryki Kwasu Siarkowego.

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Koszt: stawkę 1rbg.
 2. Cenę prac obróbkowych, cenę pracy sprzętu, środków transportowych oraz dźwigu.
 3. Oświadczenie o mobilności firmy w sytuacji wystąpienia awarii.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Dokumenty wskazujące wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed datą sporządzenia zapytania ofertowego prac remontowych, które są przedmiotem zapytania ofertowego.
 7. Oświadczenie oferenta, że nie został wobec niego złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wniosek o likwidację.
 8. Podanie ilości zatrudnionych pracowników w grupie mechaników obiektowych.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zdzisław Śliwa tel. 32 / 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422.

Pan Piotr Wacławek  tel. 32 / 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące prace remontowe w czasie postoi technologicznych wydziałów produkcyjnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do 31 stycznia 2020.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.