Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Dokumentacji projektowej remontu podestu ruroskrubera 2.157 i węzła płuczącego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BIURO INŻYNIERSKIE „Bud-Projekt” z Chorzowa

Zakres prac projektowych obejmuje:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej remontu podestu ruroskrubera 2.157 i węzła płuczącego wbudowanego w istniejący budynek rozdrabialni.
 2. Wykonanie projektów wykonawczych w ilości 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. na CD w wersji pdf i edytowalnej dwg, doc, exel.
 3. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (w 1 egz. + 1CD w wersji pdf i edytowalnej Zuzia lub Norma)

Dokumentację projektową  należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.      

Przewidywany termin realizacji: II kwartał 2020 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis techniczny
 2. Koszt opracowania projektu.
 3. Czas opracowania projektu.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów o podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 1. Pan Marcin Kaczmarczyk 32/ 2888444 wew. 530; kom 512 403 431.
 2. Pan Łukasz Żydek 32/ 2888444 wew. 924; kom 512 403 396.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu podestu ruroskrubera 2.157 i węzła płuczącego”   należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13.03.2020r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.