Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dobór, wykonanie, dostawę oraz wymianę dźwigu towarowo – osobowego na wydziale PSK.

Parametry techniczne eksploatowanego dźwigu:
Udźwig nominalny – Q=3,2T.
Liczba przystanków – 5.
Wysokość podnoszenia – 19,6m.
Szerokość szybu – 3110mm.
Głębokość szybu – 3410mm.

Zakres prac:
1.Opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej dźwigu towarowo – osobowego obejmującej:
-wykonanie projektu technicznego nowej kabiny wraz z okablowaniem, układem sterowania, oświetlenia,
-wykonanie projektu aparatury sterowniczej, układu zasilania i napędu, układu oświetlenia szybu,
-wykonanie projektu drzwi szybowych na wszystkich kondygnacjach wydziału PSK,
-wykonanie projektu układu przeciwwagi dźwigu.
2.Odbiór sporządzonej dokumentacji technicznej przez właściwy UDT.
3.Demontaż eksploatowanego dźwigu.
4.Dostawa i montaż nowego dźwigu:
•wykonanie prac montażowych nowego dźwigu,
•wykonanie prób ruchowych oraz po obciążeniem,
•przeprowadzenie pomiarów elektrycznych.
5.Uczestnictwo w odbiorze UDT nowo zabudowanego dźwigu.

Przewidywany termin realizacji: listopad/grudzień 2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania i dostawy dźwigu.
2.Koszt wymiany dźwigu.
3.Czas wykonania prac wraz z harmonogramem.
4.Warunki i forma płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, wykonanie, dostawę oraz wymianę dźwigu towarowo – osobowego na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 3 listopada 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.