Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Dobór, dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu towarowo – osobowego Q=3,2 T na Wydziale Spiekalni i Kwasu Siarkowego

Zakres prac, wymagania oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z pełną dokumentacją techniczną.
 4. Pełną specyfikację techniczną oferowanego dźwigu wraz z DTR i kartami katalogowymi wszystkich podzespołów mechanicznych i elektrycznych.
 5. Opis technologii wykonywania prac.
 6. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 30 dni.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac, a także instalacjami, miejscem montażu oraz specyfikacją pracy Wydziału Spiekalni.
 10. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 11. Kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 12. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Pan Jakub Kud tel. (32) 288 84 44 wew. 397; kom. 512 403 451
 2. Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu towarowo – osobowego Q=3,2 T na Wydziale Spiekalni i Kwasu Siarkowego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 25 sierpnia 2023 r godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: