Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Dobór, dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu towarowo – osobowego Q=1,6T     na wydziale PSP (Namiarownia). 
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.04.2018.
Parametry techniczne eksploatowanego dźwigu:

Udźwig nominalny – Q=1,6T.

Liczba przystanków – 7.

Wysokość podnoszenia – 20 m.

Wymiary szybu: 3150×3100 mm. 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja techniczna dotyczące eksploatowanego dźwigu dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac i dostaw przedstawiono w Załączniku do zapytania.

Przewidywany termin realizacji: maj 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Szczegółowe koszty w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac.
  2. Czas wykonania prac wraz z harmonogramem.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
  7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż  i uruchomienie dźwigu towarowo-osobowego Q=1,6T na wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 107) w terminie do 10 lutego 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 
Załączniki: