Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Dobór, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych – Fabryka Kwasu Siarkowego.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.10.2017r.

Wytyczne techniczne:
– pomiar w jednostkach koncentracji %
– zakresy pomiarowe 72 – 80 % , 92 – 98,5 %, 95 – 99,5 %
– dokładność pomiaru do 1% zakresu
– automatyczny dobór kalibracji do odpowiedniego zakresu pomiarowego,
– temperatura mierzonego medium zależna od procesu oraz miejsca zabudowy od 25°C do 95°C
– wyjście prądowe 4 – 20 mA,- zasilanie 240 V AC
– możliwość rekalibracji układu pod wskazania użytkownika,

Przewidywany termin realizacji: przełom 2017 / 2018
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania prac wraz z harmonogramem.
3.Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.Dokumentację techniczną producenta urządzenia pomiarowego w języku polskim.
5.Pełną instrukcję techniczną układu pomiarowego.
6.Warunki i forma płatności.
7.Warunki i czas trwania gwarancji.
8.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z technologią proces.
9.Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
10.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe wraz z szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji.
11.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Adrian Dybała tel. (32) 288 84 44 wew. 792
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta_ PRI_Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych Fabryka Kwasu Siarkowego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 9 wrzesień 2017 r. godz. 12.00.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.