Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dobór, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w gazie procesowym Pieca Szybowego – AR-102 (zakres pomiarowy 0 – 5%)

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

Zakres prac:

 1. Dobór analizatora wraz z układem poboru próbki (dedykowana sonda pomiarowa z automatycznym przedmuchem, grzana trasa pomiarowa).
 2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wraz z zabudową sondy pomiarowej).
 3. Podłączenie aparatury na obiekcie.
 4. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
 5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, oraz instrukcji eksploatacji.
 7. Serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów eksploatacyjnych.

Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej – istnieje możliwość analizy bieżącej i archiwalnej parametrów na wykresach systemu SCADA..

Układ powinien posiadać automatyczną korektę wskazań od gazów przeszkadzających w tym tlenku i dwutlenku węgla lub niewrażliwy na tego typu zakłócenia.

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.  

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
 2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
 3. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1.  Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440;
 2.  Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 461;
 3.  Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w gazie procesowym z Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 25.09.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn