Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenu w spalinach podgrzewaczy koksu Pieca Szybowego

– punkt pomiarowy w spalinach podgrzewacza koksu PK1 – ARAHL11/A (zakres pomiarowy 0 – 5%)

– punkt pomiarowy w spalinach podgrzewacza koksu PK2 – ARAHL11/B (zakres pomiarowy 0 – 5%)

 

Zakres prac:

 1. Dobór metody pomiarowej i analizatora wraz z układem poboru próbki (wymagany brak wpływu na działanie układu pomiarowego gazów przeszkadzających).
 2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.
 3. Demontaż starego i  montaż nowego systemu (w tym montaż króćca, układu chłodzenia i tras pomiarowych).
 4. Podłączenie aparatury na obiekcie.
 5. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
 6. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
 7. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, oraz instrukcji eksploatacji.
 8. Serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów  eksploatacyjnych.

 

Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883; kom. 512 403 461

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenu w spalinach podgrzewaczy koksu Pieca Szybowego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 2 lipca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.