Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenu w spalinach podgrzewaczy koksu Pieca Szybowego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.08.2023 r.

 

– punkt pomiarowy w spalinach komory zmieszania podgrzewacz koksu PK1 – ARAHL11/A  ( zakres pomiarowy 0 – 5%)

– punkt pomiarowy w spalinach komory zmieszania podgrzewacz koksu PK2 – ARAHL11/B ( zakres pomiarowy 0 – 5%)

 

Zakres prac:

 1. Dobór metody pomiarowej i analizatora wraz z układem poboru próbki (wymagany brak wpływu na działanie układu pomiarowego gazów przeszkadzających).
 2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.
 3. Demontaż starego i  montaż nowego systemu (w tym montaż króćca, układu chłodzenia i tras pomiarowych, kompletnego AKPiS).
 4. Podłączenie aparatury na obiekcie.
 5. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
 6. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
 7. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, oraz instrukcji eksploatacji.
 8. Serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów  eksploatacyjnych.

 

Dostępne informacje o składzie gazów i parametrach fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej (możliwość wykonania własnych pomiarów przez Oferenta).

 

Opcja dodatkowa I

Pomiar stężenia tlenku węgla (zakres pomiarowy 0-15%) i dwutlenku węgla (zakres pomiarowy 0-30%) z wykorzystaniem układu poboru próbki dla tlenomierza.

 

Opcja dodatkowa II

Pomiar stężenia tlenku węgla (zakres pomiarowy 0-15%) i dwutlenku węgla (zakres pomiarowy 0-30%) z dodatkowej lokalizacji ( komin podgrzewacza ) z wykorzystaniem dodatkowego układu poboru i oddzielnym fizycznym torem pomiarowym analizatora z uwzględnieniem wszystkich prac z zakresu dla tlenomierza.

 

Powyższy system będzie służył do dynamicznej analizy procesu spalania i podgrzewu koksu celem zminimalizowania tzw. zjawiska upału koksu.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania części płatności (do 50 %) do czasu potwierdzenia poprawnej pracy dostarczonego urządzenia w czasie 30 dni od uruchomienia.

 

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2023 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
 2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym dla dwóch układów pomiarowych – zakres podstawowy.
 3. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym dwóch układów opcjonalnych z rozdzielnie przedstawionym opcjami:
  a) opcja dodatkowa I,
  b) opcja dodatkowa II.
 4. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Ważność oferty.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z: instalacją technologiczną, miejscem montażu systemu, parametrami mierzonego medium.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 10. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie – realizacje dla przemysłu ciężkiego, hutniczego lub energetycznego.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883; kom. 512 403 461
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenu w spalinach podgrzewaczy koksu Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 25 sierpnia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.