Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości dwutlenku siarki w gazie wylotowym z absorbera końcowego do komina –  AIR-T1-512 (zakres pomiarowy 0 – 0,2%)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MLU Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac:

 1. Dobór analizatora wraz z układem poboru próbki.
 2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wraz z  miejscem jego zabudowy.
 3. Demontaż starego i  montaż nowego systemu (w tym montaż króćca i tras pomiarowych).
 4. Podłączenie aparatury na obiekcie.
 5. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
 6. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
 7. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, oraz instrukcji eksploatacji.
 8. Serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów  eksploatacyjnych.

 

Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej – istnieje możliwość analizy bieżącej i archiwalnej parametrów na wykresach systemu SCADA.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
 2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
 3. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Adrian DYBAŁA tel. (32) 288 84 44 wew. 792, kom. 512 403 443

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości SO2 należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.