Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości dwutlenku siarki w gazach procesowych PSK – punkt pomiarowy za dmuchawą AIR-T2-502 ( zakres pomiarowy 0 – 10%)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: SICK Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres prac:
1. Dobór analizatora wraz z układem poboru próbki.
2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.
3. Demontaż starego i montaż nowego systemu (w tym montaż króćca i tras pomiarowych).
4. Podłączenie aparatury na obiekcie.
5. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
6. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
7. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, oraz instrukcji eksploatacji.
8. Serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów eksploatacyjnych.

Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej – istnieje możliwość analizy bieżącej i archiwalnej parametrów na wykresach systemu SCADA..

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2018 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
3. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Adrian DYBAŁA tel. (32) 288 84 44 wew. 792
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości SO2 (ZP 4868)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29 stycznia 2018 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.