Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Dobór, dostawę i zabudowę zestawu klimatyzatorów naściennych typu Multisplit w pomieszczeniach dyspozytorni ORC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZHandel, Usługi Budowlane Sitkiewicz z Częstochowy.

Są to dwa pomieszczenia o powierzchni 70 i 44 m2 o wysokości 2,65 m z dużym uzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje w zakresie doboru, dostawy i montażu klimatyzatorów należy uzgodnić z koordynatorami ze strony Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Szczegółowe koszty w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac.
  2. Czas wykonania prac.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
  7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Krzysztof  NOWAK  tel. (32) 288 84 44 wew. 346, kom. 512 403 391

Pan Zbigniew JĘDRUCH tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 394

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa i zabudowa klimatyzatorów naściennych w pomieszczeniach dyspozytorni ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 107) w terminie do 23 marca 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.