Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Demontaż starej instalacji oświetlenia na obiekcie ORO w HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: EnergiElectrics Sp. z o.o. Sp.K. z Dąbrowy Górniczej

 

Przewidywany zakres prac:

Demontaż lamp głównie typu WLS250 umiejscowionych na poz. +14,1 w ilości około 110szt. instalacji nośnej przewodów jak rurki, korytka w ilości około 400 mb oraz puszki elektroinstalacyjne w ilości około 20 szt., a także demontaż kabli w ilości około 1 000 mb.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do 2 miesięcy od podpisania umowy

 

Prace wykonywane będą na obiektach będących w ruchu ciągłym, a niektóre strefy demontażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie. Demontaż odbywać się będzie w asyście naszych służb technicznych w celu weryfikacji kabli niezbędnych do dalszej eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zasilania gniazd prądowych.

 

Przed przystąpieniem do składania Ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Terminy wizji lokalnych:

 1. 16.09.2019 r. godz. 1000
 2. 18.09.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym (Tabela Elementów Rozliczeniowych) dla każdej przewidywanej czynności zgodnej z zakresem prac oraz wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w projekcie.
 2. Czas realizacji prac wraz ze szczegółowym harmonogramem (z uwzględnieniem poszczególnych punktów realizacji).
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zbigniew KURZAWA tel. (32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Demontaż starej instalacji oświetlenia na obiekcie ORO w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 25 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.