Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TAKO – SERWIS STACJI PALIW Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Demontaż istniejącego oraz montaż nowego zbiornika naziemnego do magazynowania siarczku sodu o następujących parametrach technicznych:
• Zbiornik naziemny poziomy dwupłaszczowy wykonany ze stali węglowej.
• Pojemność 30m3, średnica 2500mm.
Zakres prac obejmuje:
1. Opróżnienie i neutralizacja medium znajdującego się wewnątrz istniejącego zbiornika.
2. Demontaż istniejącego zbiornika.
3. Montaż nowego zbiornika.
4. Przygotowanie i dostosowanie zbiornika do przepisów UDT w celu uzyskania zgody na eksploatację.
5. Wykonanie nowego lub dostosowanie istniejącego urządzenia do opróżniania autocysterny zgodnie z przepisami TDT.
Dokumentacja zbiornika oraz karta charakterystyki medium zostaną przekazane podczas wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej : od pon. do pt. w godz. 8.00 do 12.00.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan  Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Demontaż istniejącego oraz montaż nowego zbiornika naziemnego do magazynowania siarczku sodu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.