Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Demontaż elementów wyposażenia elektrycznego stacji GPBP (punktu transformatorowego) wraz z instalacjami przyległymi na działce nr 1643/420

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.01.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.12.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.10.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.09.2019


Zakres prac:

 1. Demontaż linii napowietrznej nieizolowanej (3 przęsła, długość ok. 120m).
 2. Demontaż napowietrznej linii kablowej (8 przęseł, długość ok. 260m).
 3. Demontaż i utylizacja słupa betonowego (ulicznego).
 4. Demontaż opraw oświetlenia ulicznego z słupów betonowych (7 szt.).
 5. Demontaż płyt stropu budynku podstacji w zakresie potrzebnym do demontażu urządzeń.
 6. Demontaż transformatora 6/0,4kV 1000kVA.
 7. Demontaż rozdzielni 400V i przyłącza 6kV.
 8. Powrotne ułożenie płyt stropowych.
 9. Transport sprawnego transformatora do wskazanego miejsca – budynek kompresorowni.
 10. Transport zdemontowanego okablowania i przewodów na paletach – magazyn techniczny.
 11. Transport zdemontowanych urządzeń do wskazanego miejsca – składowisko złomu.

 

Opcja dodatkowa:

Demontaż i utylizacja:

 1. Słup betonowy uliczny pojedynczy – 6 szt.
 2. Słup betonowy uliczny podwójny – 2 szt.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 28.06.2019 r. godz. 1000
 2. 04.07.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Demontaż elementów wyposażenia elektrycznego stacji GPBP należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 lipca 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru oferty,
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.