Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Czyszczenie chemiczne zasuw gorącego dmuchu fi 900 (4 szt.) oraz kołnierzy chłodzących (pierścieni wodnych zewnętrznych) zasuw gorącego dmuchu fi 900 (8 szt.) – Postój Główny.
 2. Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła dmuchaw nr 1 i 2 (2 szt.) na wydziale PSP – Postój Główny

Przewidywany termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BIOLAQUASYSTEM Sp. z o.o. z Katowic

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Jakub HAJDA tel. 32 / 2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI Czyszczenie chemiczne zasuw gorącego dmuchu fi 900 (4 szt.) oraz kołnierzy chłodzących (pierścieni wodnych zewnętrznych) zasuw gorącego dmuchu fi 900 (8 szt.). Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła dmuchaw nr 1 i 2 (2 szt.) na wydziale PSP – POSTÓJ GŁÓWNY 2021 (Zp 22670) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.