Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Czyszczenie z pyłu technologicznego urządzeń dźwignicowych na wydziale PSK oraz torowiska jezdnych na wydziale PSK i PMS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Fast Service Jakub Mól z Olkusza

Zakres prac wraz z uwagami przedstawia Załącznik nr 1.

Termin realizacji prac: luty 2023 r. – grudzień 2024 r.

O dokładnym terminie realizacji prac i miejscu ich wykonania Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac dla pkt. 1 a,b,c,d zakresu prac.
 2. Przewidywany czas realizacji prac dla każdego urządzenia z osobna.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Stosowne uprawnienia do wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela Pan Jakub KUD tel.  kom. 512 403 451, email: jkud@hcm.com.pl.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie z pyłu technologicznego urządzeń dźwignicowych na wydziale PSK oraz torowiska jezdnych na wydziale PSK i PMS (Zp 31840) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14 lutego 2023 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: