Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Czyszczenia tras kablowych Hali Głównej ORC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FAST SERVICE JAKUB MÓL Z OLKUSZA

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Usunięcie osadu nagromadzonego na sześciopoziomowych trasach kablowych na wysokości z odcinków poziomych i pionowych za pomocą specjalistycznego sprzętu odkurzającego.
 2. Złożenie osadu we wskazanym miejscu w pojemniku big bag.
 3. Usunięcie pyłu, który podczas czyszczenia opadnie na posadzkę.
 4. Uzupełnienie osłon termicznych i izolacji.
 5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej usługi.

 

Szacunkowa długość wielopoziomowych tras kablowych około 168m (średnio pięć poziomów drabin + osłona termiczna).

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Termin realizacji: kwiecień/maj 2019 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w zakresu prac.
 2. Cena jednostkowa za 1m.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Referencje.
 8. Wykaz sprzętu.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

 

Szczegółowych informacji udzielają:

– ze strony Wydziału PSP Pan Krzysztof Nowak tel. kom. 512403391.

– ze strony Wydziału MA Pan Paweł Krótki tel. kom. 512403440.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Czyszczenie tras kablowych Hali Głównej ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10.04.2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.