Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Czyszczenia przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową na wydziale Spiekalni.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD USŁUGOWY „CACUMEN” SP. Z O.O.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
wszystkie odpady należy przetransportować w miejsce wskazane przez HCM S.A.

Termin realizacji prac : 10.06.2017r. ÷ 12.06.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
2.Warunki i termin płatności.
3.Warunki i termin gwarancji.
4.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5.Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Czesław Furmanek tel. 32 / 2 888 444 wew. 793, kom. 512403420.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 17 maja 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.